مقاله تاثیر نسبت اوره: آمونیوم: نیترات محلول غذایی بر غلظت عناصر معدنی و عمر گل جایی گل ورد (.Rosa hybrid L) در کشت بدون خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در علوم و فنون کشت های گلخانه ای از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر نسبت اوره: آمونیوم: نیترات محلول غذایی بر غلظت عناصر معدنی و عمر گل جایی گل ورد (.Rosa hybrid L) در کشت بدون خاک
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلسیم
مقاله نیتروژن
مقاله عناصر کم مصرف
مقاله عناصر پرمصرف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فرهی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: خلدبرین بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: عشقی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نظام های کشت بدون خاک، نسبت نیتروژن کاربردی در محلول های غذایی یکی از عوامل مهم در تولید گل ورد به شمار می آید. به منظور بررسی نسبت های منابع مختلف نیتروژن کاربردی برغلظت عناصر معدنی و عمرگل جایی گل ورد، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هفت نسبت مختلف اوره: آمونیوم: نیترات (۰:۱۰۰:۰، ۵۰:۵۰:۰، ۰:۰:۱۰۰، ۵۰:۰:۵۰، ۵۰:۲۵:۲۵، ۷۰:۱۵:۱۵ و ۱۰۰:۰:۰)، با سه تکرار و دو مشاهده در هر تکرار در یک گلخانه تجاری پرورش گل ورد در شهر یاسوج انجام گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش آمونیوم و اوره در محلول غذایی، غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم به شدت کاهش یافت. کمترین غلظت کلسیم در گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی حاوی نسبت ۰:۱۰۰:۰ اوره: آمونیوم: نیترات مشاهده گردید. با افزایش نسبت نیترات در محلول غذایی، غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم افزایش یافت. غلظت آهن، روی و مس با افزایش میزان اوره و آمونیوم در محلول های غذایی کاهش شدیدی را نشان داد؛ ولی با افزایش نسبت نیترات در محلول غذایی افزایش یافت. هم چنین، با افزایش میزان اوره در محلول غذایی، عمر گل جایی کاهش یافت. به طوری که کمترین عمر گل جایی در گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی حاوی ۱۰۰% اوره به مقدار ۱٫۱۱ روز مشاهده گردید. بیشترین عمر گل جایی در گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی حاوی نسبت ۵۰:۲۵:۲۵ اوره: آمونیوم: نیترات به مقدار ۶٫۱۷ روز مشاهده گردید. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان داد که نسبت ۷۰:۱۵:۱۵ و ۵۰:۲۵:۲۵ اوره: آمونیوم: نیترات جهت بهبود کمیت و کیفیت گل ورد در نظام کشت بدون خاک مناسب می باشد.