مقاله تاثیر نرم افزار رایانه ای بر آگاهی و عملکرد دختران نوجوان در زمینه بهداشت بلوغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۱۱۰ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر نرم افزار رایانه ای بر آگاهی و عملکرد دختران نوجوان در زمینه بهداشت بلوغ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله عملکرد
مقاله بهداشت بلوغ
مقاله دختران نوجوان
مقاله نرم افزار رایانه ای
مقاله کتابچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلیزاده چرندابی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: میرغفوروند مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی آزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صیدی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری الناز
جناب آقای / سرکار خانم: میهنی مینو
جناب آقای / سرکار خانم: ساقی سیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه تمایل زیادی به استفاده از روش های آموزشی مبتنی بر کامپیوتر برای نوجوانان وجود دارد. با توجه به محدود بودن تعداد مطالعات انجام گرفته در مورد اثربخشی این روش ها در زمینه آموزش بهداشت بلوغ، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر نرم افزار رایانه ای بر آگاهی و عملکرد دختران نوجوان در زمینه بهداشت بلوغ انجام شد.
روش ها: این کارآزمایی تصادفی کنترل شده بر روی ۶۲۱ نوجوان دختر مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی که قاعدگی را تجربه کرده بودند، در شهر تبریز در سال ۹۲-۱۳۹۱ اجرا گردید. ۲۱ مدرسه انتخاب شده تصادفی، بر اساس نمره عملکرد پیش آزمون دانش آموزان، همسان سازی شدند و به طور تصادفی و به تعداد مساوی در گروه های کتابچه، نرم افزار و بدون مداخله تخصیص داده شدند. آگاهی و عملکرد با استفاده از پرسشنامه های خودگزارشی در دو مرحله قبل و بعد از مداخله به فاصله یک ماه جمع آوری شد. جهت مقایسه نمرات پس از مداخله در سه گروه از آزمون رگرسیون خطی با کنترل مقادیر پایه و اثر خوشه استفاده شد.
نتایج: نمره آگاهی پس آزمون، در گروه نرم افزار به طور معناداری در مقایسه با هر دو گروه کتابچه (۱۳٫۱ میانگین تفاوت تطبیق یافته) و بدون مداخله (۱۶٫۳ میانگین تفاوت تطبیق یافته) بیش تر بود (۰٫۰۰۱>p). تفاوت معناداری از نظر ارتقای نمره عملکرد افراد بین گروه نرم افزار با گروه کتابچه و بدون مداخله وجود نداشت.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که می توان جهت ارتقای آگاهی دختران نوجوان در زمینه بهداشت بلوغ از روش نرم افزار رایانه ای استفاده نمود. البته با توجه به محدودیت های مطالعه و عدم تاثیر نرم افزار بر عملکرد نوجوانان، انجام مطالعات طولانی تری در این زمینه توصیه می گردد.