مقاله تاثیر نرم افزار آموزشی طراحی شده در زمینه اصول و فنون عملی پرستاری بر یادگیری مهارت های عملی دانشجویان پرستاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر نرم افزار آموزشی طراحی شده در زمینه اصول و فنون عملی پرستاری بر یادگیری مهارت های عملی دانشجویان پرستاری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت عملی
مقاله نرم افزار آموزشی
مقاله دانشجویان پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاتونی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: علیمرادی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: سمیعی سیبنی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آتشی وجیهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نرم افزارهای آموزشی به عنوان یک روش یادگیری فراگیر محور، فرصتی برای رشد یادگیرندگان فراهم می کنند و با ایجاد محیط مشارکتی به یادگیرندگان و معلمان اجازه می دهند به جستجو پرداخته و انواع مسائل را بررسی کنند؛ لذا این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر نرم افزار کمک آموزشی طراحی شده در زمینه اصول و فنون عملی پرستاری بر یادگیری مهارت های عملی دانشجویان پرستاری انجام شده است.
روش بررسی: در این پژوهش کارآزمایی بالینی که به روش نیمه تجربی انجام شد، تعداد
۱۶۴ دانشجوی پرستاری در ترم اول به روش سرشماری انتخاب و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به دو گروه مداخله (۸۲ نفر) و کنترل (۸۲ نفر) تقسیم شدند. در ابتدا هر دو گروه به روش سنتی تحت آموزش قرار گرفتند. در مرحله بعد برای داشجویان گروه مداخله از نرم افزار کمک آموزشی و برای دانشجویان گروه کنترل مجددا از روش مطالعه و تمرین به شیوه سنتی جهت آموزش استفاده شد. مهارت عملی دانشجویان در هر دو مرحله از طریق آزمون عملی و چک لیست مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر نرم افزار آموزشی طراحی شده در دو گروه مقایسه شد.
یافته ها: نرم افزار آموزشی طراحی شده بر یادگیری مهارت های عملی دانشجویان پرستاری موثر بود. به طوری که اختلاف معنی داری در میانگین نمرات آزمون عملی دانشجویان در گروه مداخله مشاهده شد (
P<0.05)، در حالی که این اختلاف در گروه کنترل معنی دار نبود (P>0.05).
نتیجه گیری: استفاده از نرم افزارهای آموزشی به عنوان یک استراتژی موثر آموزشی می تواند باعث ارتقاء مهارت های عملی دانشجویان پرستاری شود.