مقاله تاثیر ناکاملی خطی در جهت [۰۰۱] بلوری بر خواص گرمایی بلور نقره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر ناکاملی خطی در جهت [۰۰۱] بلوری بر خواص گرمایی بلور نقره
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبیه سازی دینامیک مولکولی
مقاله ناکاملی خطی
مقاله بلور نقره
مقاله خواص گرمایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی جمال
جناب آقای / سرکار خانم: رشادتشه محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق بررسی ویژگی های گرمایی نقره در حضور ناکاملی خطی بلوری با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی می باشد. این شبیه سازی در هنگرد هم دما و هم فشار (NPT) و هم دما و هم حجم (NVT) بر مبنای پتانسیل برهم کنشی ساتن-چن کوانتومی انجام شده است. ویژگی های گرمایی نقره از جمله انرژی بستگی، نقطه ذوب، ظرفیت گرمایی در فشار ثابت و ضریب انبساط حجمی برای بلور ایده ال و بلور دارای نقص خطی در جهت [۰۰۱] را محاسبه کردیم. همچنین کمیت هایی چون تابع توزیع شعاعی، پارامتر نظم و ضریب لیندمان که اطلاعاتی از ساختار و نظم بلوری می دهند، در دماهای مختلف محاسبه کرده و با مقایسه بلور ایده ال و غیر ایده ال نتیجه گرفتیم که با افزایش نقص خطی انرژی بستگی و ضریب انبساط حجمی افزایش، دمای ذوب و گرمای نهان ذوب در هنگرد (NPT) و (NVT) کاهش می یابد. همچنین ظرفیت گرمایی مستقل از ناراستی خطی می باشد.