مقاله تاثیر نانو نقره بر خصوصیات رشد رویشی زعفران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در زراعت و فناوری زعفران از صفحه ۹۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر نانو نقره بر خصوصیات رشد رویشی زعفران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیش تیمار
مقاله تعداد ریشه
مقاله طول ریشه
مقاله وزن تر ریشه
مقاله وزن خشک ریشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: سروش زاده علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل و در چهار تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. در این آزمایش اثر پیش تیمار غلظت های صفر، ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ پی پی ام محلول نانو نقره و بر هم کنش این تیمارها با شرایط تنش غرقابی و عدم تنش غرقابی بر روی ریشه های زعفران موردبررسی قرار گرفت. در شرایط بدون تنش غلظت های ۴۰ و ۸۰ پی پی ام نانو نقره تعداد ریشه را افزایش داد، اما طول ریشه با پیش تیمارهای آب و نانو نقره ۴۰ پی پی ام در سطح اطمینان ۹۹ درصد افزایش پیدا کرد. در شرایط تنش غرقابی کاربرد غلظت های ۴۰ و ۸۰ پی پی ام اثر تنش را بر تعداد ریشه جبران کرد و کاربرد غلظت ۴۰ پی پی ام نه تنها موجب جبران اثر تنش روی طول ریشه شد، بلکه میزان این صفت را به بیشتر از میزان آن در شرایط شاهد بدون تنش افزایش داد. همچنین کلیه پیش تیمارها موجب جبران اثر تنش بر وزن خشک و وزن تر ریشه شدند.