مقاله تاثیر نانو ذرات نقره کلوئیدی بر فلور باکتریایی پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۸۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر نانو ذرات نقره کلوئیدی بر فلور باکتریایی پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو ذرات نقره
مقاله فلور باکتریایی
مقاله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری جو حمید
جناب آقای / سرکار خانم: کلباسی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانو ذرات نقره به دلیل داشتن خاصیت ضد باکتریایی ۵۶ درصد نانومواد تولید شده را در سطح جهان به خود اختصاص می دهد. از این رو در صورت رهایش نانو ذرات نقره به بوم سامانه های آبی، خطرات جبران ناپذیری را برای موجودات زنده این بوم سامانه ها بویژه باکتری های همزیست به همراه خواهد داشت. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر نانوذرات نقره بر فلور طبیعی باکتریایی پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان است. جهت اطمینان از کیفیت نانو ذرات نقره از دستگاه های ICP، Zetasizer، TEM،EDX  و اسپکتوفتومتر استفاده گردید. پس از ۱۴ روز نگهداری ماهیان در غلظت های ۱، ۰٫۱ و صفر میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره، تعداد باکتری های مزوفیل، سرمادوست، انتروباکتریاسه و باکتری های اسید لاکتیک پوست ماهیان به روش پورپلیت مورد شمارش قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش غلظت نانو ذرات نقره جمعیت باکتری هایلاکتیک اسید پوست ماهیان به طور معنی داری کاهش یافت و باکتری های مزوفیل و انتروباکتریاسه از لحاظ آماری تاثیرپذیری کمتری در برابر نانو ذرات نقره از خود نشان دادند. در حالی که با افزایش غلظت نانو ذرات نقره، جمعیت باکتری های سرمادوست پوست ماهیان به طور معنی داری افزایش یافت. تحلیل نتایج نشان می دهد که خواص ضد باکتریایی نانو نقره به صورت انتخابی بوده وبسته به نوع گروه باکتری مورد مطالعه متفاوت است.