مقاله تاثیر نانوذرات نقره بر کلبسیلای مولد آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۲۸ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر نانوذرات نقره بر کلبسیلای مولد آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلبسیلا پنومونیه
مقاله کلبسیلا اوکسی توکا
مقاله بتالاکتامازهای SHV-5
مقاله نانوسیلور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: امیرمظفری نور
جناب آقای / سرکار خانم: دودی منیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استفاده گسترده از آنتی بیوتیک های بتالاکتام موجب توسعه مقاومت به این گروه از آنتی بیوتیک ها در باکتری های بیماریزا از طریق تولید آنزیم بتالاکتاماز می شود. این مطالعه با هدف بررسی جداسازی کلبسیلاهای تولیدکننده ESBL و تاثیر نانو ذرات نقره بر روی آنها انجام شد.
روش بررسی: تعداد ۶۱ ایزوله بالینی کلبسیلا از نظر تولید آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف (
ESBLs) با استفاده از آنتی بیوتیک های سفتازیدیم، سفتریاکسون و سفیکسیم، همچنین مهارکننده بتالاکتاماز به نام کلاولانیک اسید به روش دیسک دیفیوژن، شناسایی و میزان MIC این آنتی بیوتیک ها به روش رقت در آگار بررسی شد. سپس با استفاده از دیسک های ESBL جهت بررسی آنزیم بتالاکتاماز به روش DDT (Double Disk Approximation Test)، وجود بتالاکتاماز وسیع الطیف در انواع مقاوم تعیین شد. در ادامه، تاثیر محلول های نانوسیلور با غلظت های مختلف بر روی باکتری های جداسازی شده مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون تی تست استفاده شد.
یافته ها: از ۶۱ مورد کلبسیلای جداسازی شده دارای مقاومت دارویی چندگانه، ۵۱ مورد کلبسیلا پنومونیه (۶۰٫۸%)، ۱۰ مورد کلبسیلا اوکسی توکا (۳۹٫۲%)، شناسایی شدند. تمامی نمونه ها در بررسی با روش Double Disk برای اثبات ESBL مثبت و نسبت به محلول نانوسیلور با غلظت ۵۰۰ppm حساس بودند.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد افزایش غلظت محلول های نانوسیلور با قطر هاله های عدم رشد کلبسیلاهای مولد ESBL در شرایط in vitro و کاملا آسپتیک، رابطه مستقیم دارد. در صورت دریافت نتایج عدم توکسیک بودن محلول های نانوسیلور تحت شرایط in vivo می توان از محلول های نانوسیلور به عنوان یک جایگزین جدید و موثر به جای آنتی بیوتیک ها استفاده کرد.