مقاله تاثیر نابرابری جنسیتی بر میزان مشارکت اجتماعی زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۴۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر نابرابری جنسیتی بر میزان مشارکت اجتماعی زنان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابرابری جنسیتی
مقاله مشارکت اجتماعی
مقاله نابرابری حقوقی
مقاله نابرابری اقتصادی
مقاله نابرابری اجتماعی
مقاله نابرابری سیاسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقتی فرد مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: سخامهر میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف تاثیر نابرابری جنسیتی بر میزان مشارکت اجتماعی زنان، انجام شد. روش مورد استفاده این پژوهش پس رویدادی و تکنیک مورد استفاده، پیمایش بود و جامعه آماری شامل دانشجویان دختر شاغل به تحصیل رشته های گوناگون دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ بود. ابزار پژوهشی پرسشنامه ای محقق ساخته بود که پس از اعتباریابی و پایایی سنجی، با روش نمونه گیری تصادفی بر روی ۲۰۵ نفر از دانشجویان یادشده اجرا شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر آن بود که سطح احساس نابرابری جنسیتی دانشجویان مورد مطالعه از وضعیت بالایی برخوردار است و در بین ابعاد مختلف نابرابری جنسیتی «نابرابری حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی»، بیشترین میزان احساس نابرابری، مربوط به متغیر نابرابری حقوقی است. ضمنا مطالعه صورت گرفته نشان داد که سطح مشارکت رسمی و غیررسمی دانشجویان از وضعیت پایینی برخوردار است. بر اساس سایر یافته ها، بین ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی متغیر نابرابری جنسیتی و متغیر مشارکت اجتماعی رابطه معناداری مشاهده نشد. در مورد بعد سیاسی نابرابری جنسیتی، یافته ها وجود رابطه معنادار و معکوس را با مشارکت اجتماعی نشان داد.