مقاله تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صادرات غیرنفتی
مقاله نااطمینانی نرخ ارز
مقاله انحراف معیارشرطی
مقاله روش VAR ،VECM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوچک زاده اسما
جناب آقای / سرکار خانم: جلایی اسفندآبادی سیدعبدالمجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در هر اقتصادی نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از مهمترین مسائل مورد بحث می باشد. یکی از مهم ترین متغیرهایی که تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد، صادرات غیر نفتی است. بر اساس سیاست های مطرح شده در برنامه های توسعه اقتصادی ایران، صادرات غیر نفتی دارای جایگاه ویژه ایی است. با توجه به اینکه در طی سه دهه گذشته نوسان های متعددی در نرخ ارز در ایران وجود داشته است، مهم است که بتوان تاثیر نااطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران را مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس سوال اساسی مورد توجه در این مقاله این است که آیا نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی در ایران تاثیر معنی داری داشته است یا خیر. به منظور پاسخ به این سوال، شاخص نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH)  برآورد شد. آنگاه برای برآورد رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و صادرات غیرنفتی برای دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۵۹، مدل های اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری(VECM)  و رهیافت خود رگرسیون برداری (VAR) به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز درکوتاه مدت با ضریب ۱٫۰۶ و در بلندمدت با ضریب ۷٫۲۹ اثر منفی و معنی داری بر صادرات غیرنفتی دارد. بنابراین گسترش عدم اطمینان نرخ ارز با ایجاد بستر نامناسب برای صادرات موجب خروج صادرکنندگان از بخش های صادراتی و کاهش صادرات غیر نفتی می شود.