مقاله تاثیر نئوپراگماتیسم ریچارد رورتی بر دموکراسی مساوات طلبانه در نظریه سیاسی معاصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم سیاسی از صفحه ۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر نئوپراگماتیسم ریچارد رورتی بر دموکراسی مساوات طلبانه در نظریه سیاسی معاصر
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نئوپراگماتیسم
مقاله دموکراسی مساوات طلبانه
مقاله پسامتافیزیک
مقاله مبناگروی
مقاله بازنمایی
مقاله فرونیسیس
مقاله اصل گفتگو
مقاله همبستگی
مقاله اتوپیا
مقاله قوم مداری
مقاله خودآئینی
مقاله آیرونیست
مقاله نطریه سیاسی
مقاله رورتی
مقاله لکلائو
مقاله موفه
مقاله راولز
مقاله داروین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوذری حسینعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی فر عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ریچارد رورتی با ارائه تفسیری نو از پراگماتیسم، فاصله خود را با دیگر جریآنهای رایج در فلسفه آمریکا، مشخص ساخت. فلسفه نزد رورتی دیگر مشروعیت بخش دانش بشری نیست و دفاع صرفا فلسفی از روابط، کاربست‏ها و کنش های انسانی و اجتماعی بی معنا خواهد بود. فلسفه در بهترین حالت آوایی میان آواهاست و نقشی تهذیب گر خواهد داشت. از سوی دیگر بنا به ارتباط تاریخی فلسفه با سیاست و امر سیاسی و با زیر سوال رفتن نقش فلسفه، نظریه سیاسی معاصر به طور عام و دموکراسی مساوات طلبانه به مثابه ممکن ترین حکومت موجود به طور خاص دچار تحول بنیادین خواهد شد. بر این اساس پژوهش حاضر قصد دارد، تاثیرات عمده نئوپراگماتیسم را بر دموکراسی که نزد رورتی صبغه ای مساوات طلبانه دارد، مورد توجه قرار دهد.