مقاله تاثیر مکمل پروبیوتیک بر پاسخ ایمنی مردان ورزشکار: کارآزمایی بالینی تصادفی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر مکمل پروبیوتیک بر پاسخ ایمنی مردان ورزشکار: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله CRP
مقاله ایمونوگلوبولین A
مقاله مردان
مقاله ورزشکاران
مقاله فعالیت وامانده ساز
مقاله پروبیوتیک
مقاله سیستم ایمنی
مقاله کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی نیکو
جناب آقای / سرکار خانم: حناچی پریچهر
جناب آقای / سرکار خانم: کردی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پروبیوتیک ها میکروارگانیزم های زنده ای هستند که اگر به میزان کافی تجویز شوند، اثرات مفیدی بر میزبان دارند. پروبیوتیک ها با پیشگیری از اثرات تضعیف کننده سیستم ایمنی، احتمال ابتلا به بیماری را در مصرف کنندگان کاهش می دهند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مکمل پروبیوتیک بر پاسخ ایمنی مردان ورزشکار، قبل و بعد از فعالیت وامانده ساز انجام شد.
روش بررسی: در یک مطالعه دو سوکور، ۱۶ داوطلب مرد ورزشکار در محدوده سنی ۲۵-۱۹ سال به طور تصادفی در دو گروه تجربی و دارونما قرار گرفتند. افراد گروه تجربی و گروه دارونما روزانه به ترتیب ۲ عدد کپسول پروبیوتیک یا دارونما را به مدت ۳۰ روز مصرف کردند. نمونه های خون شرکت کنندگان در شروع مطالعه و در روز سی ام مکمل دهی، جمع آوری و مقدار لمفوسیت ها، مونوسیت ها، گرانولوسیت ها،CRP سرمی و IgA سرم اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از روش سنجش های تکراری و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: مصرف مکمل پروبیوتیک در سطوح استراحتی، در مقایسه بین گروه و درون گروهی تنها در سطوح مونوسیت ها نسبت به سطح پایه تفاوت معنی داری نشان داد (p<0.05) همچنین بعد از فعالیت وامانده ساز، در گروه پروبیوتیک در مقایسه با سطوح پایه، سطوح مونوسیت ها، گرانولوسیت ها و لمفوسیت ها از لحاظ آماری تفاوت معنی داری مشاهده شد. در مقایسه تغییرات بین گروه پروبیوتیک و دارو نما نیز تنها در سطوح مونوسیت، تفاوت معنی دار بود (p<0.05) سایر متغیرها از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشتند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد مصرف پروبیوتیک در پی فعالیت وامانده ساز می تواند در افزایش فاکتورهای لمفوسیت، مونوسیت و گرانولوسیت اثر داشته باشد، لذا به نظر می رسد پروبیوتیک ها در توسعه ایمنی بدن نقش دارند.