مقاله تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت عصاره شاه توت (Blackberry Extract) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما و شاخص پراکسیداسیون لیپیدی مردان چاق متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت عصاره شاه توت (Blackberry Extract) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما و شاخص پراکسیداسیون لیپیدی مردان چاق متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس اکسایشی
مقاله فعالیت مقاومتی
مقاله مصرف عصاره شاتوت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آتشک سیروان
جناب آقای / سرکار خانم: نیلوفری عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزبیگی کمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اضافه وزن و چاقی از عوامل خطرزای اصلی بیماری های قلبی – عروقی و مرگ و میر به شمار می رود و شواهد موجود بیانگر اینست که چاقی با افزایش استرس اکسایشی و یا کاهش توانایی آنتی اکسیدانی بدن همراه است. بعلاوه، علی رغم اثرات سودمند تمرینات ورزشی منظم گزارش داده شده است که یک جلسه فعالیت ورزشی باعث افزایش استرس اکسایشی می شود. با این حال مصرف مکمل های غذایی ممکن است باعث تعدیل این شاخص ها در ورزش شود. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر مصرف عصاره شاه توت بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما و شاخص پراکسیداسیون لیپیدی مردان چاق متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی صورت گرفت.
مواد و روش ها: در یک مطالعه دو سویه کور، ۲۰ مرد چاق (BMI³۳۰) به طور تصادفی در یکی از دو گروه شبه دارو (۱۰ نفر) و مکمل (۱۰ نفر) قرار گرفتند. گروه مکمل روزانه ۱۰۰ گرم عصاره شاه توت را به مدت هفت روز دریافت کردند و گروه شبه دارو نیز به همین مقدار شبه دارو مصرف نمودند. افراد دو گروه در یک جلسه فعالیت مقاومتی متشکل از ۹ حرکت ورزشی با شدت ۶۰% ۱-RM شرکت کردند و نمونه های خون وریدی آن ها در سه مرحله؛ قبل از مصرف مکمل (۱ هفته قبل از فعالیت)، قبل و ۲۴ ساعت بعد از فعالیت مقاومتی به منظور تعیین غلظت مالون دی آلدئید سرم (به عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدی) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما جمع آوری شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که غلظت بیو مارکر مالون دی آلدئید در گروه شبه دارو در مقایسه با گروه دریافت کننده مکمل عصاره شاه توت بعد از انجام فعالیت مقاومتی به طور معنی داری افزایش پیدا می کند
(P<0.05). با این حال، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما تفاوت معنی داری در هیچ یک از زمان های قبل و ۲۴ ساعت بعد از فعالیت ورزشی در دو گروه نشان نداد (p>0.05).
نتیجه گیری: نتایج جاصل از مطالعه حاضر بیانگر این بود که علی رغم اینکه یک جلسه فعالیت مقاومتی باعث افزایش سطوح مالون دی آلدئید در افراد چاق می شود، با این حال مصرف عصاره شاتوت به عنوان یک مکمل آنتی اکسیدانی می تواند تاثیر مثبتی بر پراکسیداسیون لیپیدی غشای سلول ها و جلوگیری از اثرات مخرب رادیکال های آزاد داشته باشد.