مقاله تاثیر مکمل یاری زغال اخته بر سندروم متابولیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۹۶۳ تا ۹۷۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر مکمل یاری زغال اخته بر سندروم متابولیک
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلی فنول ها
مقاله سندروم متابولیک
مقاله زغال اخته
مقاله کرن بری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاری محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: اعلائی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: خسروپناه شهداد
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی فرد عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندروم متابولیک مجموعه ای از اختلالات متابولیک است که با افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی ارتباط دارد. مطالعات متعددی در خصوص پلی فنل های گیاهی و اثرات آنها به عنوان درمان جایگزین برای تظاهرات سندروم متابولیک در حال انجام است. هدف از مطالعه حاضر تعیین اثر مکمل زغال اخته بر برخی از شاخص های سندروم متابولیک است.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، ۴۸ زن مبتلا به سندروم متابولیک به مدت ۸ هفته در دو گروه مداخله و شاهد تحت بررسی قرار گرفتند. بیماران گروه مداخله روزانه ۲ کپسول حاوی عصاره زغال اخته (معادل ۴۰۰ میلی گرم عصاره زغال اخته) و گروه شاهد روزانه دو کپسول دارونما دریافت کردند. سطح گلوکز، انسولین، پروفایل لیپیدی، شاخص استرس اکسیداتیو، توزیع بافت چربی و فشار خون در ابتدای مطالعه و پایان هفته هشتم اندازه گیری و بین دو گروه مقایسه گردید.
نتایج: در مقایسه با گروه شاهد، سطح HDL کلسترول و LDL کلسترول در گروه مداخله به میزان معنی داری افزایش یافت (۰٫۰۵>p). همچنین کاهش سطح تری گلیسرید خون، فشارخون سیستولی و اندازه دور کمر در گروه مداخله معنی دار بود (۰٫۰۵>p). اما مکمل زغال اخته تغییر چشمگیری در میزان گلوکز، انسولین، شاخص مقاومت به انسولین و شاخص استرس اکسیداتیو به همراه نداشت.
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر مکمل زغال اخته باعث افزایش شاخص HDL کلسترول و LDL-کلسترول، کاهش تری گلیسرید و فشارخون و نیز کاهش اندازه دور کمر در بیماران مبتلا به سندروم متابولیک گردید، اما اثرات معنی داری بر شاخص استرس اکسیداتیو نداشت.