مقاله تاثیر مکمل یاری با اسیدهای چرب امگا ۳ بر برخی از سنجه های آنتروپومتریک و تمایل به غذاهای مختلف در افراد چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۶۸۲ تا ۶۸۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر مکمل یاری با اسیدهای چرب امگا ۳ بر برخی از سنجه های آنتروپومتریک و تمایل به غذاهای مختلف در افراد چاق
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکمل اسیدهای چرب امگا ۳
مقاله برخی از سنجه های آنتروپومتریک
مقاله تمایل به غذاها
مقاله افراد چاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استادرحیمی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ترقی جو پریزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صفاییان عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: با توجه به شیوع روزافزون چاقی و از آنجا که مشخص شده اسیدهای چرب امگا ۳ نقش مهمی در کنترل چاقی دارند، لذا این مطالعه با هدف تاثیر مکمل یاری با اسیدهای چرب امگا ۳ بر برخی از سنجه های آنتروپومتریک و تمایل به غذاهای مختلف در افراد چاق، انجام گرفته است.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دو سوکور بر روی ۶۰ فرد چاق انجام شد. افراد شرکت کننده به طور تصادفی به دو گروه مداخله و دارونما تقسیم شدند و به مدت چهار هفته روزانه دو عدد کپسول اسیدهای چرب امگا ۳ (هر یک حاوی ۱۸۰ میلی گرم EPA و ۱۲۰ میلی گرم DHA) یا دارونما دریافت کردند. اندازه گیری های آنتروپومتریک و اطلاعات مربوط به تمایل به غذاهای مختلف در ابتدا و انتهای مطالعه جمع آوری گردید. برای ارزیابی میزان تمایل به غذاهای مختلف از پرسشنامه ارزیابی میزان اشتها و برای آنالیز آماری داده ها از مدل لانه ای تکرار اندازه ها استفاده شد.
یافته ها: محیط دور کمر در گروه مداخله بعد از اتمام مطالعه کاهش معنی داری داشت (p<0.05). تغییرات معنی دار در وزن، نمایه توده بدنی و تمایل به مواد غذایی خاص بعد از مصرف مکمل امگا ۳ بین دو گروه مشاهده نشد. افزایش معنی دار فقط در مورد تمایل به مصرف مواد شیرین و شور در هر دو گروه بعد از مداخله دیده شد (p<0.05).
بحث و نتیجه گیری: مکمل یاری با اسیدهای چرب امگا ۳ می تواند باعث کاهش در اندازه دور کمر بدون تاثیر بر وزن بدن شود. بنابراین افزایش دریافت اسیدهای چرب امگا ۳ از طریق مکمل یاری و یا دریافت غذایی می تواند در کنترل چاقی شکمی مفید باشد.