مقاله تاثیر مکمل غذایی غیر میکربی ایمونوژن بر برخی شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده از صفحه ۶۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر مکمل غذایی غیر میکربی ایمونوژن بر برخی شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایمونوژن
مقاله میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) رشد
مقاله بازماندگی
مقاله ترکیب لاشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرت پور آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: اکرمی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر مکمل غذایی غیر میکربی ایمونوژن بر برخی از شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)، مکمل غذایی غیر میکربی ایمونوژن به جیره غذایی بچه میگوی با میانگین وزنی (۳±۰٫۱۹ گرم) در سطوح صفر (شاهد)، ۰٫۰۵، ۰٫۱ و ۰٫۲ درصد به جیره تجاری میگو، افزوده شدند و روزانه در ۳ نوبت و به میزان ۷ درصد وزن بدن به مدت ۸ هفته تغذیه شدند. آزمایش درون مخازن ۳۰۰ لیتری با حجم آبگیری ۱۵۰ لیتر در ۳ تکرار انجام گرفت. تراکم ذخیره سازی در هر مخزن به تعداد ۱۵ قطعه بچه میگو به طور تصادفی انجام شد. بررسی نتایج نشان داد که میانگین افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و تولید خالص در طول دوره پرورش در تیمار ۰٫۱ درصد ایمونوژن بیشترین میزان را داشته ولی با گروه شاهد اختلاف معنی داری را نشان نداد (p>0.05) درصد غذای خورده شده روزانه و غذای خورده شده به ازای هر میگو در تیمار ۰٫۱ درصد ایمونوژن بیشترین کارایی را داشت (p<0.05) آنالیز ترکیب شیمیایی لاشه حاکی از عدم اختلاف معنی دار بین تیمارهای آزمایشی بود (p>0.05) نتایج نشان داد که افزودن مکمل غذایی غیر میکربی ایمونوژن موجب افزایش کارای رشد میگوی پاسفید غربی نشده و به عنوان مکمل غذایی این آبزی توصیه نمی گردد.