مقاله تاثیر مکمل سلنیوم آلی و غیر آلی بر عملکرد، تولید مثل، برخی فراسنجه های خونی و سیستم ایمنی مرغ های مادر گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم دامی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۱۲ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر مکمل سلنیوم آلی و غیر آلی بر عملکرد، تولید مثل، برخی فراسنجه های خونی و سیستم ایمنی مرغ های مادر گوشتی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلنیوم آلی
مقاله هورمون های تیروئیدی
مقاله قابلیت جوجه کشی
مقاله نطفه داری
مقاله مرغ های مادر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: قابل محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی خانی شاد علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با۶ گروه آزمایشی و ۴ تکرار، به منظور ارزیابی نسبت های مختلف سلنیوم آلی به غیرآلی (۱۰۰:۰، ۷۰:۳۰، ۵۰:۵۰، ۳۰:۷۰ و ۰:۱۰۰) بر عملکرد و فراسنجه های خونی مرغ های مادر گوشتی انجام گردید. نتایج نشان داد که در کل دوره میزان نطفه داری، درصد تخم مرغ های قابل جوجه کشی، درصد جوجه درآوری و درصد تولید جوجه در گروه های آزمایشی حاوی نسبت های مختلف سلنیوم آلی نسبت به گروه حاوی ۱۰۰ درصد سلنیوم غیرآلی و شاهد به طور معنی داری بالاتر بود. کیفیت تخم مرغ تولیدی از مرغ های تغذیه شده با نسبت های مختلف سلنیوم آلی به طور معنی داری بهتر از تخم مرغ های گروه شاهد و گروه حاوی ۱۰۰ درصد سلنیوم غیرآلی بود (p<0.05). در هفته چهارم، تعداد گلبول های سفید خون مرغ های تغذیه شده با جیره حاوی نسبت ۷۰:۳۰ درصد سلنیوم آلی به غیرآلی در مقایسه با سایر گروه ها به طور معنی داری کمتر بود (p<0.05). در هفته هشتم، نسبت هورمون های تیروئیدی T4 به T3 در مرغ های تغذیه شده با جیره حاوی ۱۰۰ درصد سلنیوم آلی به طورمعنی داری کمتر از مقدار مربوط به مرغ های تغذیه شده با جیره شاهد و ۱۰۰ درصد سلنیوم غیرآلی بود (p<0.05). نتایج آزمایش اخیر نشان داد که مکمل سلنیوم آلی موجب بهبود عملکرد تولید، تولید مثل و کیفیت تخم مرغ در مرغ های مادر گوشتی در انتهای دوره آزمایش می گردد.