مقاله تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت کوآنزیم Q10 بر لاکتات پلاسما و کراتین کیناز تام سرمی دانشجویان پسر سالم پس از یک وهله فعالیت هوازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در سوخت و ساز و فعالیت ورزشی از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت کوآنزیم Q10 بر لاکتات پلاسما و کراتین کیناز تام سرمی دانشجویان پسر سالم پس از یک وهله فعالیت هوازی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت هوازی
مقاله کوآنزیم Q10
مقاله لاکتات
مقاله کراتین کیناز تام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری افشار
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ساری صراف وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تحقیق حاضر به منظور تعیین تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت کوآنزیم Q10 بر لاکتات پلاسما و کراتین کیناز تام سرمی دانشجویان پسر سالم پس از یک وهله فعالیت هوازی انجام شد.
روش پژوهش: هیجده نفر مرد غیرورزشکار سالم داوطلب (سن  24±۳سال، درصد چربی ۲±۱۲% و اکسیژن مصرفی بیشینه ۳±۳۹ میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) به صورت تصادفی و دوسویه کور در دو گروه ۹ نفری همگن مکمل (کوآنزیم ۲٫۵ :Q10 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در روز) و شبه دارو (دکستروز: ۲٫۵ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در روز) جایگزین شدند. همه آزمودنی ها پس از ۱۴ روز مکمل سازی، در یک قرارداد ورزشی هوازی روی نوار گردان با ۷۵% اکسیژن مصرفی بیشینه به مدت ۳۰ دقیقه شرکت نمودند. نمونه خونی اولیه، قبل از شروع مکمل سازی و نمونه های خونی دوم و سوم به ترتیب بلافاصله قبل و پس از قرارداد ورزشی گرفته شد. شاخص های لاکتات پلاسمایی و کراتین کیناز تام سرمی توسط دستگاه اتوانالایزر اندازه گیری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس مکرر، تعقیبی بونفرونی و تی مستقل در سطح معنی داری ۰٫۰۵ بررسی شد.
یافته ها: نتایج حاکی است که مصرف ۱۴ روزه کوآنزیم Q10 در حالت پایه بر شاخص های مورد مطالعه تاثیر معنی داری نداشت. از طرفی، ۳۰ دقیقه فعالیت هوازی باعث افزایش معنی دار لاکتات و کراتین کیناز گردید (P<0.05). با این حال، دامنه افزایش لاکتات و کراتین کینازگروه مکمل سازی کوآنزیم Q10 پس از انجام فعالیت هوازی کمتر از گروه شبه دارو بود (P<0.05).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاضر می توان نتیجه گرفت که مکمل سازی کوتاه مدت (۱۴روزه) کوآنزیم Q10 می تواند موجبات افت لاکتات پلاسما و کراتین کیناز تام سرمی (شاخص های خستگی و آسیب سلولی) را در دانشجویان پسرغیرورزشکار پس از انجام فعالیت هوازی فراهم نماید.