مقاله تاثیر مکمل دهی کوآنزیم Q10 و تمرین هوازی شنا بر نقطه شکست ضربان قلب و VO2max زنان فعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۲ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر مکمل دهی کوآنزیم Q10 و تمرین هوازی شنا بر نقطه شکست ضربان قلب و VO2max زنان فعال
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکمل دهی
مقاله کوآنزیم Q10
مقاله ضربان قلب
مقاله حداکثر اکسیژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالوندی بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: حناچی پریچهر
جناب آقای / سرکار خانم: نظرعلی پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: نقیبی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فهم ایده پردازی خودکشی و عوامل آن پیامدهای بالینی ارزشمندی در پیش گیری و مداخله در بحران دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بین عوامل روانشناختی، جمعیت شناختی و اجتماعی- اقتصادی در ایده پردازی خودکشی در جمعیت عمومی شهر سمنان در سال ۱۳۹۱ می پردازد.
مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی مقطعی، ۶۷۱ نفر از جمعیت عمومی شهر سمنان با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی شخصیتی نئو، چک لیست نشانه های روانی، پرسشنامه سبک دفاعی، مقیاس افکار خودکشی بک، مقیاس ناامیدی بک، پرسشنامه حمایت اجتماعی و پرسشنامه جمعیت شناختی جمع آوری و با همبستگی و رگرسیون لوجستیک با استفاده از SPSS تحلیل گردید.
یافته ها: سطح تحصیلات (p<0.014; OR=1.237)، روابط خانوادگی (p<0.010; OR=1.873)، درآمد (p<0030; OR=4.211)، وضعیت اشتغال (p<0.008; OR=3.149)، سابقه بیماری روان پزشکی (p<0.003; OR=5.754)، سابقه بستری در بخش روانپزشکی (p<0.011; OR=2.003)، روان رنجورخویی (p<0.001; OR=6.136)، برون گرایی (p<0.005; OR=3.612)، سبک دفاعی نوروتیک (p<0.005; OR=2.468)، سبک دفاعی بالغ (p<0.003; OR=4.107)، سبک دفاعی نابالغ (p<0.003; OR=3.059)، حمایت اجتماعی (p<0.001; OR=7.609)، و ناامیدی (p<0.001; OR=9.834) به طور معناداری افراد دارای ایده پردازی خودکشی را از افراد فاقد ایده پردازی خودکشی تفکیک کردند (p<0.001). این متغیرها در کنار هم، ۹۷٫۴% ایده پردازی خودکشی را به درستی پیش بینی می کنند.
نتیجه گیری: در این مدل، عوامل روانشناختی، جمعیت شناختی و اجتماعی- اقتصادی خطرساز نسبت شانس ایده پردازی خودکشی را افزایش می دهد. این یافته ها در طراحی مداخلات پیشگیرانه و برنامه های مداخله در رفتارهای خود آسیب رسان اهمیت دارد.