مقاله تاثیر مکمل بی کربنات سدیم بر میزان اسید لاکتیک، آمونیاک و عملکرد پسران دونده ۴۰۰ متر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۷۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر مکمل بی کربنات سدیم بر میزان اسید لاکتیک، آمونیاک و عملکرد پسران دونده ۴۰۰ متر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلکالوز
مقاله عملکرد بی هوازی
مقاله اسید لاکتیک
مقاله آمونیاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپوریقینی حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: پوزش جدیدی جبرئیل
جناب آقای / سرکار خانم: آزالی علمداری کریم
جناب آقای / سرکار خانم: پوزش جدیدی رقیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر مصرف مکمل بی کربنات بر عملکرد دو ۴۰۰ متر و سطوح برخی متابولیت های پلاسما در مردان جوان ورزشکار، ۱۶ مرد جوان دونده ۴۰۰ متر (سن  3.25±۲۰٫۵۸سال، قد ۲٫۴۸±۱۷۵٫۳۳ سانتیمتر و شاخص توده بدن  2.68±۲۱٫۵۷کیلوگرم بر مترمربع) طی دو جلسه یک ساعته پس از مصرف مکمل بی کربنات به مقدار ۰٫۳ گرم در هر کیلوگرم وزن بدن) یا دارونما (کربنات کلسیم)، در آزمون دو ۴۰۰ متر (ترتیب تصادفی معکوس) شرکت کردند. در هر دو جلسه، طی سه مرحله (استراحت، ۳۰ دقیقه پس از مصرف مکمل و ۲ دقیقه پس از پایان دویدن) خونگیری به عمل آمد و سطوح آمونیاک، لاکتات، بی کربنات و PH خون اندازه گیری شد. زمان دویدن در جلسه مصرف بی کربنات کلسیم ( ۰٫۱۱±۵۷٫۴۱ثانیه)، به طور معنی داری کمتر از زمان دویدن در جلسه مصرف دارونما ( ۰٫۷۸±۵۹٫۰۱ثانیه) بود (P<0.05). همچنین با مصرف بی کربنات سدیم، سطوح بی کربنات پلاسما ( ۲٫۶۴±۲۹٫۵۳میلی مول بر لیتر)، نسبت به حالت استراحتی (۱٫۸۴±۲۳٫۱۳ میلی مول بر لیتر) افزایش معنی داری یافت، ولی بعد از دویدن ( ۱٫۹۲±۲۰٫۴۵میلی مول بر لیتر)، تقریبا به مقادیر استراحتی خود بازگشت (P<0.05). به علاوه در جلسه مصرف دارونما، سطوح بی کربنات خون بعد از دویدن ( ۲٫۴۸±۱۷٫۸۹میلی مول بر لیتر)، به پایین تر از سطوح استراحتی ( ۲٫۱۵±۲۳٫۳۱میلی مول بر لیتر) رسید (P<0.05) .همچنین در هر دو جلسه مصرف بی کربنات کلسیم و دارونما، افزایش معنی داری در سطوح لاکتات خون پس از دویدن مشاهده شد و کاهش PH خون، فقط در جلسه مصرف دارونما معنی دار بود (P<0.05) .پس می توان نتیجه گرفت که مصرف بی کربنات سدیم، اثر ارگوژنیک دارد و از افت محتوای بی کربنات خون در ورزش شدید جلوگیری می کند.