مقاله تاثیر میکروپوزهای تمرینی بر ناتوانی عملکردی کارمندان با درد مزمن کمری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر میکروپوزهای تمرینی بر ناتوانی عملکردی کارمندان با درد مزمن کمری
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میکروپوزهای تمرینی
مقاله ناتوانی عملکردی
مقاله کارمندان
مقاله کمردرد مزمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائینی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: کاشی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش نیمه تجربی، بررسی تاثیر میکروپوزهای تمرینی بر ناتوانی عملکردی کارمندان با درد مزمن کمری بود.
روش شناسی: پژوهش از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – آزمون برای دو گروه می باشد. آزمودنی های تحقیق، دو گروه ۱۷ نفره از کارمندان مرد در دامنه سنی ۵۰ الی ۵۷ سال با سابقه کمردرد حداقل شش ماه بودند. کار تجربی، شامل انجام تمرینات بدنی ۲-۱ دقیقه ای بعد از هر نیم ساعت کار در محیط اداره، به مدت شش هفته بود. در پیش و پس آزمون، سطح ناتوانی عملکردی آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه اسوستری ارزیابی گردید. عملیات آماری در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی، شامل آزمون کلموگروف – اسمیرنوف و آزمون t دو گروه مستقل و همبسته (P<0.05)، توسط نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ها: یافته های آماری بر کاهش معنادار ناتوانی عملکردی گروه تجربی دلالت داشتند. در حالی که، ناتوانی عملکردی گروه کنترل در مرحله پس آزمون، در سطحی برابر با پیش آزمون بود.
بحث و نتیجه گیری: این یافته ها، بر تاثیر مثبت میکروپوزهای تمرینی بین کاری روی وضعیت عملکردی کارمندان مبتلا به درد مزمن کمری دلالت دارند.