مقاله تاثیر میدان الکترو مغناطیسی بر روی قندهای محلول، پروتئین و پرولین در دو گلسنگ .Xanthoria parietina (L.) Th.Fr و .Lepraria lobificans Nyl در منطقه ساحلی بابلسر و منطقه جنگلی بابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۸۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر میدان الکترو مغناطیسی بر روی قندهای محلول، پروتئین و پرولین در دو گلسنگ .Xanthoria parietina (L.) Th.Fr و .Lepraria lobificans Nyl در منطقه ساحلی بابلسر و منطقه جنگلی بابل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئین
مقاله پرولین
مقاله قندهای محلول
مقاله میدان الکترو مغناطیسی
مقاله Xanthoria parietina ،Lepraria lobificans

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: امیرکیان طهران طلایه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضراثرات ناشی از میدان الکترومغناطیسی ۱۵:B و ۲۳ با فرکانس ۵۰ Hz به مدت ۵ ساعت بر روی دو گونه گلسنگ Xanthoria parietina و Lepraria lobificans طی ۳ روز متوالی مورد مطالعه قرار گرفت و برخی از فعالیت های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در این تنش بررسی گردید و میزان تغییرات آنها نسبت به شاهد نشان داده شد. محتوای پروتئین در گونه X. parietina و L.lobificians در تنش ۱۵ MT نسبت به نمونه تحت تنش در ۲۳ mT افزایش یافت. غلظت پرولین در گونه X. parietina در تنش mT 23 افزایش یافت، اما در گونه L. lobificians غلظت پرولین در شاهد نسبت به هر دو تنش ۱۵ و ۲۳ mT بیشتر گردید. محتوای قندهای محلول در هر دو گلسنگ در تنش های حاصل از میدان الکترومغناطیسی نسبت به شاهد کاهش یافت. نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان داد که دوره های متفاوت از فرکانس۵۰ Hz  موجب اختلافات معنی داری بر خصوصیات فیزیولوژیکی در گلسنگ ها می شود.