مقاله تاثیر مولفه های سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر مولفه های سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه فکری
مقاله شرکت های خدمات کشاورزی
مقاله کارآفرینی سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارآفرینی سازمانی، نقش کلیدی در موفقیت سازمان ها و شرکت ها دارد. از سویی دیگر، از عوامل متعدد تاثیرگذار بر توسعه کارآفرینی سازمانی، سرمایه فکری است که یکی از ارزش افزاترین منابع سازمان ها و عاملی اساسی در نهادینه کردن و توسعه کارآفرینی سازمانی است. از این رو، هدف اصلی این تحقیق توصیفی – همبستگی بررسی تاثیر مولفه های سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی است. جامعه آماری تحقیق، تمامی اعضای شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در استان زنجان است (۳۰۱=N) که با توجه به جدول بارتلت و همکاران، ۲۰۷ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد است. روایی صوری پرسشنامه با نظر گروهی از متخصصان، و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق از طریق برآورد مدل اندازه گیری و پس از اعمال اصلاحات تایید شد. طبق نتایج تحقیق، هر سه فرضیه اصلی تحقیق تایید شد و هر یک از مولفه های سرمایه فکری، شامل مولفه های انسانی، ساختاری و رابطه ای اثر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته دارند و در مجموع، ۶۲ درصد از واریانس کارآفرینی سازمانی شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان را تبیین کرد. با توجه به یافته های پژوهش، افزایش سرمایه فکری در شرکت ها به تقویت و توسعه کارآفرینی سازمانی شرکت های خدمات کشاورزی منجر می شود.