مقاله تاثیر مواد مختلف ضد انعقاد بر برخی فاکتورهای خون شناسی فیل ماهیان جوان (Huso huso Linnaeus, 1758) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۰۶ تا ۴۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر مواد مختلف ضد انعقاد بر برخی فاکتورهای خون شناسی فیل ماهیان جوان (Huso huso Linnaeus, 1758)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فیل ماهی
مقاله مواد ضد انعقاد
مقاله پارامترهای خونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایمان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفری رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارامترهای خونی و شکنندگی اسمزی در فیل ماهی تحت تاثیر سه ماده ضد انعقاد مختلف هپارین ۱۰ واحد بین المللی بر میلی لیتر، سیترات ۰٫۳ میلی گرم بر میلی لیتر و Na2EDTA در غلظتهای ۰٫۱، ۰٫۵، ۱ میلی گرم بر لیتر بررسی شد. بدین منظور خونگیری از فیل ماهیان پرورشی با میانگین وزنی ۱۷۰±۱۰ گرم بدون استفاده از مواد بیهوشی از طریق قطع باله دمی صورت گرفت. طبق نتایج بدست آمده بیشترین تعداد کل گلبولهای سفید در تیمار Na2EDTA با غلظت ۱ میلی گرم بر میلی لیتر اندازه گیری شد. شمارش افتراقی گلبولهای سفید نیز اختلاف معنی داری در میزان مونوسیت، لنفوسیت و ائوزوفیل نشان داد (P£۰٫۰۵). میزان هموگلوبین (گرم بر دسی لیتر) در خون در تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری را نشان نداد (P³۰٫۰۵) تعداد گلبولهای قرمز (۱۰۶ بر میکرولیتر) در تیمارهای ۰٫۵ و ۰٫۱ میلی گرم بر میلی لیتر Na2EDTA به صورت معنی داری (P£۰٫۰۵) بالاتر از بقیه تیمارها بود. میزان MCH (پیکوگرم)، MCV (فمتولیتر) و  MCHC(%) در تیمارهای ۰٫۵ و ۰٫۱ و ۱ میلی گرم بر میلی لیتر Na2EDTA بالاتر از تیمارهای هپارین و سیترات بود. هم چنین مقاومت سلولها نسبت به همولیز در تیمارهای هپارینه بالاتر از سایر تیمارها بود. با توجه به نتایج به دست آمده هپارین به عنوان ماده ضد انعقاد خون مناسبتری نسبت به سیترات وNa2EDTA در فیل ماهی دریای خزر می باشد که بهتر است در مطالعات خون شناسی مورد توجه قرار گیرد.