مقاله تاثیر مواجهه دست دوم با دود سیگار بر کوتینین شیر مادر و ادرار شیرخوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۳۹۵ تا ۴۰۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر مواجهه دست دوم با دود سیگار بر کوتینین شیر مادر و ادرار شیرخوار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دود دست دوم سیگار
مقاله دوران شیردهی
مقاله کوتینین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحیرایی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی آذر
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی ‌فر افشین
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشیروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مواجهه دست دوم با دود سیگار بر سلامت مادران و شیرخواران تاثیرگذار است. تاکنون در ایران مطالعه ای با هدف بررسی تاثیر مواجهه دست دوم با دود بر کوتینین (بیومارکر سمی) شیر مادر و ادرار شیرخوار انجام نشده است.
روش: این مطالعه از نوع هم گروهی آینده نگر بود. افراد مورد مطالعه شامل ۵۱ جفت مادر شیرده و شیرخوار در گروه مواجهه یافته و ۵۱ جفت مادر شیرده و شیرخوار در گروه مواجهه نیافته بودند. در دو دوره ۷-۵ روز پس از زایمان و ۴ ماه پس از زایمان نمونه شیر مادران و ادرار شیرخواران جمع آوری شد. میزان کوتینین در شیر و ادرار اندازه گیری گردید. وضعیت تغذیه مادران از طریق پرسشنامه یادآمد ۲۴ ساعته ارزیابی شد. تمامی داده ها در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین کوتینین شیر مادران و ادرار شیرخواران در بدو ورود به مطالعه در گروه مواجهه یافته به لحاظ آماری اختلاف معنی داری نسبت به گروه مواجهه نیافته داشت. در ۴ ماه پس از زایمان نیز این اختلاف معنی دار بود (p<0.001).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد مواجهه مداوم دست دوم با دود سیگار در دوران شیردهی باعث افزایش کوتینین شیر مادر و ادرار شیرخوار در ۴ ماهه اول شیردهی می شود.