مقاله تاثیر مهارت های اینترنتی بر مهارت های حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر مهارت های اینترنتی بر مهارت های حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان مازندران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فن آوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله مهارت اینترنتی
مقاله مهارت های حرفه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخاری اشرفی غلامعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش، با هدف سنجش میزان مهارت اینترنتی معلمان دوره متوسطه و تاثیر آن بر مهارت های حرفه ای آنان انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان دوره متوسطه به تعداد ۱۰۲۵۰ نفر تشکیل داده که از بین آنها ۴۱۲ نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، از آزمون تستی چهارگزینه ای حاوی ۱۰ سوال برای سنجش مهارت اینترنتی معلمان استفاده شده است، که ضریب دشواری آن برابر با ۰٫۴۶ و پرسش نامه ای شامل ۲۰ سوال برای سنجش میزان مهارت های حرفه ای معلمان با ضریب پایایی ۰٫۸۵ استفاده شده است. داده ها، با استفاده از آزمون t برای دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک راهه به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد، مهارت اینترنتی و حرفه ای معلمان در حد متوسط می باشد. هم چنین، آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه نشان دادند که هرچه میزان مهارت اینترنتی معلمان بیشتر باشد، مهارت های حرفه ای آنان بهتر است. میزان مهارت های حرفه ای معلمان در مولفه های تکنولوژی آموزشی با ۷۳٫۱۹ درصد و طراحی آموزشی با ۶۳٫۳۵ درصد، روش تدریس با ۵۷٫۷۷ درصد و ارزش یابی تحصیلی با ۵۹٫۷۰ درصد به ترتیب بیش ترین میزان مهارت را به خود اختصاص داده اند.