مقاله تاثیر مهارت های ارتباطی با رویکرد دینی بر عزت نفس و سلامت روانی دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر مهارت های ارتباطی با رویکرد دینی بر عزت نفس و سلامت روانی دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های ارتباطی
مقاله رویکرد دینی
مقاله سلامت روانی
مقاله عزت نفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی محمدسعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سلامت روانی و عزت نفس پدیده های روانشناختی هستند که از دیرباز مورد توجه روانشناسان، پزشکان و عالمان دینی بوده، متاثر از مجموعه ای از عوامل اجتماعی و شناختی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد دینی بر عزت نفس و سلامت روانی دانش آموزان پسر بود.
روش بررسی: روش پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزار های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (۱۹۸۶) و پرسشنامه، سلامت عمومی گلدبرگ (۱۹۸۸) بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر زنجان در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۹۱ بود که از بین آن ها به صورت تصادفی و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، ۶۰ نفر انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. مداخله آزمایشی (مهارت های ارتباطی با رویکرد دینی) بر روی گروه آزمایش به مدت پانزده جلسه ۹۰ دقیقه ای و یک بار در هفته اجرا شد. به منظور تحلیل داده ها، از آزمون های آماری تحلیل کواریانس استفاده گردید.
یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین عزت نفس (F=44.64 و P<0.0001) و سلامت روانی (F=85 و P<0.0001) گروه آزمایش و کنترل وجود دارد.
نتیجه گیری: آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد دینی موجب بهبود عزت نفس و سلامت روانی دانش آموزان می شود.