مقاله تاثیر منیزیوم بر شدت سندرم قبل از قاعدگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طب مکمل از صفحه ۱۲ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر منیزیوم بر شدت سندرم قبل از قاعدگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم قبل از قاعدگی
مقاله منیزیوم
مقاله دارونما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی منش منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر منیزیوم و دارونما بر شدت سندرم قبل از قاعدگی در مبتلایان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۸۹ – ۱۳۸۸ می باشد.
مواد و روش ها: افراد شرکت کننده در پژوهش به صورت تصادفی در گروه مداخله یا کنترل قرار گرفتند. محل انجام این پژوهش، ۱۰ مرکز بهداشتی درمانی منتخب شهر اصفهان و مدت زمان پژوهش ۴ ماه بود. به منظور تایید تشخیص، افراد شرکت کننده در پژوهش جدول ثبت علایم روزانه سندرم را به مدت دو ماه در منزل تکمیل کردند، سپس به صورت تصادفی در یکی از دو گروه (منیزیوم یا دارونما) قرار داده شدند و مداخله دارویی به مدت دو سیکل روی آن ها انجام و نتایج مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: بعد از انجام آنالیزهای آماری، نتایج به این شرح بود: میانگین نمره سندرم قبل از قاعدگی در دو گروه بعد از مداخله نسبت به قبل از آن، کاهش و با P-value کمتر از ۰٫۰۵ تفاوت معنادار مشاهده گردید. اما در گروه منیزیوم این میزان کاهش نسبت به گروه دارونما بیشتر بود (p<0.05).
نتیجه گیری: بعد از آنالیزهای آماری مشخص گردید که میانگین نمره سندرم در تمام گروه ها بعد از مداخله نسبت به قبل از آن کاهش و با P-value کمتر از ۰٫۰۵ تفاوت معنادار مشاهده گردید. در گروه منیزیوم + ویتامین B6 این میزان کاهش نسبت به سایر گروه ها بیشتر (p<0.05) و در گروه دارونما نسبت به سایر گروه ها کمتر بود (p>0.05).