مقاله تاثیر منابع مختلف کلسیم بر برخی از صفات کمی و کیفی درگیاه چای (.Camellia sinensis L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۰۲ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر منابع مختلف کلسیم بر برخی از صفات کمی و کیفی درگیاه چای (.Camellia sinensis L)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکیبات کلسیم دار
مقاله هدایت الکتریکی
مقاله اسیدیته
مقاله Camellia sinensis

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طایفه مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: معزاردلان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: باقری فرید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسیدیته خاک، یکی از خصوصیات شیمیایی مهم خاک است که در رشد گیاه چای اهمیت خاصی دارد و جذب عناصر غذایی توسط گیاه و قابلیت استفاده از آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه تاثیر منابع مختلف کلسیم بر برخی از صفات کمی وکیفی گیاه چای، اسیدیته و هدایت الکتریکی خاک باغ چای بررسی شد. چای گیاهی با ریشه های سطحی است، این درختچه به دو شکل وحشی و پرورشی می روید. قسمت مورد استفاده بوته چای، برگ های گیاه می باشد که از نظر اقتصادی دارای اهمیت خاصی است. این آزمایش به صورت فاکتوریل با دو فاکتور نوع کود کلسیم دار و مقادیر مختلف در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نوع کود کلسیمی شامل: کربنات کلسیم، دولومیت، اکسید کلسیم و کلرید کلسیم بود که در چهار سطح (صفر، ۱، ۲ و ۳ گرم کلسیم بر کیلوگرم خاک) با سه تکرار به خاک اضافه شدند. نتایج تجزیه واریانس داده های مربوط به اثر کود کلسیم دار بر اسیدیته خاک نشان داد که فقط نوع کود کلسیم دار بر اسیدیته خاک در سطح احتمال یک درصد معنی دار می باشد. همچنین نتایج تجزیه واریانس داده های مربوط به اثر کود کلسیم دار بر هدایت الکتریکی خاک نشان داد که نوع کود کلسیم دار، سطح کودی و اثرات متقابل نوع کود و سطح کود بر هدایت الکتریکی خاک در سطح یک درصد معنی دار بوده است. اما اثر منابع مختلف کلسیم بر صفات کمی وکیفی گیاه چای در مدت اجرای آزمون (سه ماهه) اختلاف معنی داری را ایجاد نکرد.