مقاله تاثیر مکمل یاری L-کارنیتین به تنهایی و همراه با تمرین هوازی متوسط بر پروفایل لیپیدی سرم و درصد چربی بدن در زنان چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۴۴۵ تا ۴۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر مکمل یاری L-کارنیتین به تنهایی و همراه با تمرین هوازی متوسط بر پروفایل لیپیدی سرم و درصد چربی بدن در زنان چاق
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقی
مقاله L-کارنیتین
مقاله تمرین هوازی
مقاله پروفایل لیپیدی
مقاله درصد چربی بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی مینا
جناب آقای / سرکار خانم: رف رف مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری افشار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چاقی مشکل اصلی جوامع به ویژه در میان زنان و یکی از مهم ترین عوامل در سبب شناسی بیماری های مزمن می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مکمل یاری -Lکارنیتین به تنهایی، یا همراه با تمرین هوازی متوسط بر پروفایل لیپیدی سرم و درصد چربی بدن در زنان چاق بود.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی ۴۴ نفر از زنان چاق به طور تصادفی به چهار گروه ۱۱ نفره به منظور مداخله به ترتیب زیر تقسیم شدند: ۱: دریافت -Lکارنیتین (۲ گرم در روز)، ۲: تمرین هوازی+دارونما، ۳:L -کارنیتین+تمرین هوازی و ۴: دارونما. طول مدت تمام مداخله ها ۸ هفته بود و مداخله گروه های تمرین نیز به صورت یک برنامه تمرین هوازی متوسط (سه جلسه در هفته در مجموع ۲۴ جلسه) انجام شد. در شروع و پایان پژوهش برای هر فرد نمایه توده بدن، درصد چربی بدن، دریافت غذایی روزانه، سطح ناشتای سرمی کارنیتین آزاد، کلسترول تام، تری گلیسرید، کلسترولLDL- و کلسترولHDL- بررسی شدند.
یافته ها: در گروه تمرین هوازی+دارونما و گروه دریافت -Lکارنیتین+تمرین هوازی درصد چربی بدن به طور معنی دار کمتر شد. کاهش معنی دار کلسترول تام سرم و تری گلیسرید در گروه های دریافت -Lکارنیتین، تمرین هوازی+دارونما و دریافت -Lکارنیتین+تمرین هوازی مشاهده شد. کلسترول- LDLدر گروه دریافت -Lکارنیتین+تمرین هوازی به طور معنی داری کاهش یافت.
نتیجه گیری: یافته ها بیانگر تاثیر مفید -Lکارنیتین به تنهایی، و همراه با تمرین هوازی در پروفایل لیپیدی سرم و اثر تمرین هوازی در کاهش معنی دار درصد چربی بدن بود. مکمل یاری -Lکارنیتین و تمرین هوازی به احتمال زیاد در به تعویق انداختن بیماری های مزمن در افراد چاق می تواند نقش موثری ایفا نماید.