مقاله تاثیر مقدار و زمان مصرف نیتروژن بر درصد پروتئین دانه و کارایی مصرف نیتروژن گندم رقم پیشتاز در منطقه ساوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۶۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر مقدار و زمان مصرف نیتروژن بر درصد پروتئین دانه و کارایی مصرف نیتروژن گندم رقم پیشتاز در منطقه ساوه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئین دانه
مقاله کارایی مصرف نیتروژن
مقاله گندم
مقاله نیتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مراقبی فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری فامیله مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمندفر علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به منظور بررسی تاثیر مقدار و زمان مصرف نیتروژن بر درصد پروتئین دانه و کارایی مصرف نیتروژن در یک رقم گندم نان به نام پیشتاز (Triticum aestivum.L.Var: Pishtaz) به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزرعه آموزشی – تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل پنج سطح کود نیتروژنه N5:160, N4:120, N3:80, N2:40, N1:0 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار (از منبع اوره ۴۶%) و چهار زمان مصرف کود نیتروژنه، T1: مصرف تمام کود هنگام کاشت، T2: یک سوم در زمان کاشت + دوسوم در مرحله پنجه زنی، T3: یک سوم در زمان کاشت + دو سوم در مرحله ساقه رفتن، T4: یک سوم در زمان کاشت + یک سوم در مرحله پنجه زنی + یک سوم در مرحله ساقه رفتن بودند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که با افزایش میزان مصرف نیتروژن عملکرد دانه، میزان پروتئین دانه و عملکرد پروتئین دانه به صورت خطی افزایش می یابد ولی کارایی مصرف نیتروژن (NUE)، کارایی زراعی نیتروژن (NAE) و همچنین کارایی فیزیولوژیک نیتروژن (NPE) به طور معنی داری کاهش پیدا می کند. همچنین در این آزمایش بالاترین مقدار پروتئین دانه مربوط به تیمار T2N5 به میزان ۱۲٫۴۵ درصد بود. زمان مصرف نیتروژن نیز فقط بر عملکرد دانه، میزان پروتئین و کارایی زراعی نیتروژن تاثیر معنی داری داشت.