مقاله تاثیر مقادیر کود نیتروژن و تراکم کاشت بر برخی ویژگی های زراعی و فنولوژیکی کلزا (رقم هایولا ۴۰۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۵۶ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر مقادیر کود نیتروژن و تراکم کاشت بر برخی ویژگی های زراعی و فنولوژیکی کلزا (رقم هایولا ۴۰۱)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم کاشت
مقاله دوره رشد
مقاله کشت دوم
مقاله کود نیتروژن
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیهانیان علی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سام دلیری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی پور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی صالح
جناب آقای / سرکار خانم: دمسی بنت الهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات کود نیتروژن و تراکم بوته بر صفات زراعی و خصوصیات فنولوژیکی کلزا، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با چهار تکرار در غرب مازندران در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ انجام شد. چهار سطح کود نیتروژن (۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و سه مقدار بذر (۶، ۸ و ۱۰ کیلوگرم در هکتار) به ترتیب به عنوان عامل اصلی و فرعی در نظر گرفته شدند. در این تحقیق، صفاتی نظیر فاصله اولین شاخه فرعی از زمین، فاصله اولین خورجین از سطح زمین، تعداد خورجین در ساقه اصلی، قطر ساقه، تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد روز تا پایان گلدهی، طول دوره گلدهی و تعداد روز تا رسیدگی کلزا مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که تاثیر مقدار مصرف کود نیتروژن بر صفات تعداد خورجین در ساقه اصلی، تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد روز تا پایان گلدهی و تعداد روز تا رسیدگی از نظر آماری معنی دار بود. بیشترین تعداد خورجین در ساقه اصلی، تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد روز تا پایان گلدهی و تعداد روز تا رسیدگی با مصرف ۳۰۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار بدست آمد. میزان بذر نیز بر صفات تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد روز تا پایان گلدهی، طول دوره گلدهی و تعداد روز تا رسیدگی تاثیر معنی داری داشت. بالاترین تعداد خورجین در ساقه اصلی، روز تا شروع گلدهی، روز تا پایان گلدهی و روز تا رسیدگی نیز با مصرف 6 کیلوگرم بذر در هکتار بدست آمد.