مقاله تاثیر مقادیر کود آلی گوگرد و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزا آن در آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر مقادیر کود آلی گوگرد و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزا آن در آفتابگردان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله تقسیط نیتروژن
مقاله عملکرد دانه
مقاله گوگرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بناری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی نیک محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهدانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی تاثیر مقادیر کود گوگرد و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزا آن در آفتابگردان، آزمایشی در سال ۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل گوگرد آلی گرانوله در چهار سطح ۰، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۸۰۰ کیلوگرم در هکتار و تقسیط نیتروژن در سه سطح شامل (۴۰=T1 درصد کود در زمان کاشت و ۶۰ درصد در زمان ۸-۶ برگی، ۳۰=T2 درصد در موقع کاشت، ۴۰ درصد در زمان ۸-۶ برگی و ۳۰ درصد در زمان ظهور غنچه، ۳۰=T3 درصد در زمان کاشت، ۳۰ درصد در زمان ۸-۶ برگی، ۲۰ درصد در زمان ظهور غنچه و ۲۰ درصد در زمان گلدهی) بودند. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که گوگرد به جز بر شاخص برداشت، بر سایر صفات اندازه گیری شده تاثیر معنی دار داشت. افزایش گوگرد آلی تا ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار، باعث افزایش قطر طبق، وزن هزار دانه، عملکرد زیستی، عملکرد دانه و درصد روغن گردید. درصد پوکی دانه نیز با تیمار ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار به شدت کاهش یافت تقسیط نیتروژن نیز به جز بر درصد روغن بر سایر صفات تاثیر معنی دار داشت. بالاترین قطر طبق، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و عملکرد دانه از سطح سوم تقسیط نیتروژن و بالاترین عملکرد زیستی از سطح دوم آن به دست آمد، اما در تمام صفات تفاوت معنی داری بین سطح دوم و سوم تقسیط نیتروژن وجود نداشت.