مقاله تاثیر مقادیر مختلف زئولیت و دور آبیاری بر عملکرد و برخی صفات سیب زمینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۲۸۱ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر مقادیر مختلف زئولیت و دور آبیاری بر عملکرد و برخی صفات سیب زمینی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دورهای آبیاری
مقاله زئولیت
مقاله سیب زمینی
مقاله شاخص کلروفیل برگ
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی نورعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف زئولیت و دور های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه سیب زمینی رقم سانته آزمایشی به صورت استریپ پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۹ تیمار و ۴ تکرار انجام شد. آزمایش ها در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اراک و در سال زراعی ۱۳۸۸-۱۳۸۹ اجرا شد. در این آزمایش مقادیر مختلف زئولیت در ۳ سطح (صفر، ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ کیلوگرم در هکتار) و دور آبیاری در سه سطح (۵، ۱۰ و ۱۵ روز یکبار) در نظر گرفته شد. در این تحقیق صفات وزن خشک برگ و ساقه، شاخص سطح برگ (LAI)، عملکرد غده، تعداد غده و شاخص کلروفیل برگ اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که مصرف مقادیر مختلف زئولیت بر صفات وزن خشک ساقه و برگ، عملکرد و شاخص سطح برگ اثر معنی داری داشت، به طوری که استفاده از تیمار ۳۰۰۰ کیلوگرم زئولیت در هکتار توانست تا درصد میزان محصول را نسبت به تیمار بدون زئولیت افزایش دهد ولی نتوانست بر صفات میزان شاخص کلروفیل برگ و تعداد غده اثر معنی داری ایجاد نماید. همچنین اثر دور آبیاری نیز بر کلیه صفات اندازه گیری شده در این آزمایش معنی دار بود ولی اثر متقابل آبیاری و زئولیت در هیچکدام از صفات مورد بررسی اثر معنی داری را نشان نداد.