مقاله تاثیر معنادرمانی به شیوه گروهی بر افسردگی و امید در دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۳ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر معنادرمانی به شیوه گروهی بر افسردگی و امید در دانشجویان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معنادرمانی گروهی
مقاله افسردگی
مقاله امید
مقاله دانشجویان دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباط میلی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی زاده هنرمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر یداله
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی خویگانی روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر معنادرمانی گروهی بر افسردگی و امید در دانشجویان اجرا شد. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهشی را دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۱۳۸۷ تشکیل می دادند که از میان آنان ۴۰ نفر با نمرات افسردگی بالا در پرسشنامه افسردگی بک (۱۹۷۲) و امید پایین در مقیاس امید میلر (۱۹۸۸) به شیوه نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۲۰ نفر) و گواه (۲۰ نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش در ۱۰ جلسه معنادرمانی گروهی شرکت کرد. سپس، پس آزمون و پیگیری یکماهه روی هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا گردید. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد بین میانگین نمره های پس آزمون و پیگیری گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی داری وجود داشت به این معنا که در گروه آزمایش میانگین افسردگی کمتر و میانگین امید گروه آزمایش بیشتر بود (P<0.001).