مقاله تاثیر مطبوعات بر وضعیت سرمایه اجتماعی جوانان شهر تهران (با تاکید بر اعتماد اجتماعی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر مطبوعات بر وضعیت سرمایه اجتماعی جوانان شهر تهران (با تاکید بر اعتماد اجتماعی)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله اعتماد اجتماعی
مقاله جوانان
مقاله شهر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخترمحققی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کامران فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: کفاشی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عنوان پژوهش حاضر «بررسی تاثیر مطبوعات بر وضعیت سرمایه اجتماعی جوانان شهر تهران ۱۳۸۹ (با تاکید بر اعتماد اجتماعی)» است.هدف این پژوهش یافتن ارتباط بین میزان استفاده از مطبوعات و نوع مطالب مطبوعات با اعتماد اجتماعی است. در این بین تاثیر مطبوعات بر اعتماد اجتماعی در سه سطح: الف) اعتماد به خانواده ب) اعتماد به دوستان و آشنایان ج) اعتماد به گروه ها و سازمان ها در بین جوانان شهر تهران بررسی شد. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. نمونه مورد مطالعه ۳۹۹ نفر از جوانان سه منطقه از شهر تهران هستند که با روش نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج این پژوهش بر وجود ارتباط مثبت بین میزان (زمان) استفاده از مطبوعات و اعتماد اجتماعی در بعد خانواده و دوستان و آشنایان و گروه ها و سازمان ها اشاره دارد. به عبارت دیگر با افزایش میزان مطالعه میزان اعتماد اجتماعی نیز افزایش می یابد. از سویی دیگر بین اعتماد به مطالب مختلف مطبوعات (اجتماعی- سیاسی- فرهنگی – اقتصادی) و اعتماد اجتماعی در بعد خانواده و دوستان و آشنایان ارتباط از نوع مثبت وجود دارد، اما بین اعتماد به مطالب مختلف مطبوعات ( اجتماعی- سیاسی- فرهنگی – اقتصادی) و اعتماد اجتماعی در بعد گروه ها و سازمان ها رابطه ای وجود نداشت. به طور خلاصه می توان گفت که مطبوعات می توانند نقش مهمی در کاهش یا افزایش اعتماد اجتماعی و به دنبال آن گسترش سرمایه اجتماعی در جامعه داشته باشند.