مقاله تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین مونوهیدرات و اسید فولیک بر سطوح هوموسیستئین افراد فعال به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۷۱ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین مونوهیدرات و اسید فولیک بر سطوح هوموسیستئین افراد فعال به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین مونوهیدرات
مقاله مصرف کوتاه مدت مکمل اسیدفولیک
مقاله هوموسیستئین
مقاله ورزش وامانده ساز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تابش سعید
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح محمدی ضیا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر مکمل گیری کوتاه مدت کراتین مونوهیدرات و اسید فولیک بر سطوح هوموسیستئین افراد فعال به دنبال یک جلسه تمرین وامانده ساز بود. به این منظور ۱۸ تن از اعضای حاضر در اردوی آماده سازی تیم فوتبال دانشگاه مازندران (با میانگین سنی ۲٫۰۲±۲۲٫۱۱ سال؛ ۵۶٫۵۱±۲٫۳۱VO2max میلی لیتر کیلوگرم، و هوموسیستئین ۰٫۵۹±۱۳٫۴۵ میکرومول در لیتر)، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی کراتین مونوهیدرات (۶ نفر) و اسیدفولیک (۶ نفر) و یک گروه دارونما (۶ نفر) تقسیم شدند. از آزمودنی ها در وضعیت حداقل ۱۲ ساعت ناشتایی خون گیری به عمل آمد. پس از خون گیری آزمودنی ها تا مرز واماندگی بر روی نوارگردان دویدند و بلافاصله بعد از آن دوباره خون گیری انجام شد. گروه تجربی ۲ به مدت ۹ روز، ۸۰۰ میکروگرم مکمل اسیدفولیک و در ۵ روز بعدی علاوه بر مصرف همین مقدار اسید فولیک ۰٫۳ گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن، دارونمای شبه کراتین مونوهیدرات دریافت کرد. گروه تجربی ۱ به مدت ۹ روز دارونمای شبه اسیدفولیک و برای ۵ روز بعد علاوه بر دارونمای شبه اسید فولیک، به مقدار ۰٫۳ گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن، مکمل کراتین مونوهیدرات نیز دریافت کرد. بعد از اتمام دوره مکمل گیری، آزمودنی ها با حفظ توالی حاکم بر پیش آزمون بار دیگر ارزیابی شدند. برای بررسی معناداری سطوح هوموسیستئین و تفاوت بین گروه ها، از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی LSD استفاده شد. سطح معناداری (p<0.05) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بعد از دوره مصرف مکمل، سطوح هوموسیستئین گروه کراتین مونوهیدرات به طور معنی داری کاهش یافت، اما در سطوح هوموسیستئین بین گروه ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد. سطوح هوموسیستئین بلافاصله بعد از ورزش در گروه کراتین نسبت به پیش آزمون به طور معنی داری پایین تر بود. تفاوت گروه های کراتین با اسیدفولیک و کراتین با دارونما نیز معنی دار بود (به ترتیب  p=0.001و p=0.002). اما بین گروه های اسیدفولیک و دارونما تفاوت معنی داری نبود (p=0.714). در مجموع یافته ها نشان داد که مصرف مکمل کوتاه مدت کراتین مونوهیدرات تاثیر معنی داری بر سطوح هوموسیستئین بعد از ورزش وامانده ساز دارد، اما مصرف کوتاه مدت مکمل اسیدفولیک تاثیری بر سطوح پایه و بلافاصله بعد از تمرین وامانده ساز در سطوح هوموسیستئین ندارد.