مقاله تاثیر مصرف کنجاله سویا بر میزان استروژن در دختران ۲۵-۲۰ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۸ در نشریه دانشکده پرستاری و مامایی از صفحه ۳۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف کنجاله سویا بر میزان استروژن در دختران ۲۵-۲۰ ساله
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله استروژن
مقاله سویا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوچک پور گلاره
جناب آقای / سرکار خانم: مهران شیوا
جناب آقای / سرکار خانم: علوی مجد حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: در حال حاضر سرطان پستان یکی از مسائل مهم بهداشت و درمان در ایران و تمام دنیا است. افزایش هورمون استروژن به عنوان یک عامل مهم در ایجاد سرطان پستان مطرح است و از طرفی سویا یک ماده غذایی غنی از فیتو استروژن است که می تواند به دلیل باند شدن با گیرنده استروژن، اثرات استروژنی داشته باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر مصرف کنجاله سویا بر میزان استروژن در دختران ۲۵-۲۰ ساله است.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت کارآزمایی بالینی و به صورت قبل و بعد (Before and after treatment) انجام شدکه ۱۰ دختر ۲۵-۲۰ ساله ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای سه فاز یک ماهه مورد مطالعه قرار گرفتند. وزن افراد در آغاز هر فاز توسط ترازوی دیجیتالی (Seca) اندازه گیری شد. در فاز اول و فاز سوم مطالعه، افراد رژیم غذایی معمول خود را داشتند، اما در فاز دوم مطالعه، روزانه ۴۰ گرم کنجاله سویا توسط افراد تحت بررسی مصرف شد. در طی هر سه فاز مطالعه، خون گیری در روزهای سوم، سیزدهم و بیست و سوم سیکل قاعدگی انجام شد و میزان استروژن خون با روش ELIZA اندازه گیری شد. اعتبار دستگاه ها با استناد به کارخانه سازنده و استفاده از مارک معتبر تایید شد و از نمونه های کنترل موجود در کیت به منظور کالیبراسیون دستگاه ها استفاده شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزارN4 نسخه ۴ و اس پی اس اس نسخه ۱۱٫۵ مورد تحلیل قرار گرفت. پس از آن تمام متغیرهای مطالعه توسط آزمون های با تکرار مکرر در سطح معنی داری P<0.05 مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: با انجام آنالیز آماری، با وجود افزایش میزان استروژن سرم در فاز دوم، تغییر معنی دار نبود.
بحث: نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف کنجاله سویا تاثیری بر روی میزان استروژن سرم ندارد. از آنجایی که میزان درشت مغذی های کنجاله سویا با دیگر منابع سویا متفاوت است، ممکن است اثرات درشت مغذی های کنجاله سویا، اثر ایزو فلاون ها بر هورمون های ذکر شده را بپوشاند.