مقاله تاثیر مصرف کلسیم به تنهایی و ترکیب آن با منیزیم بر میزان و طول مدت خونریزی قاعدگی در دانشجویان مبتلا به دیسمنوره اولیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول بهمن ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف کلسیم به تنهایی و ترکیب آن با منیزیم بر میزان و طول مدت خونریزی قاعدگی در دانشجویان مبتلا به دیسمنوره اولیه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوره قاعدگی
مقاله دیسمنوره
مقاله خونریزی
مقاله کارآزمایی بالینی
مقاله کلسیم
مقاله منیزیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلیزاده چرندابی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: میرغفوروند مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: جوادزاده یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: نظامیوندچگینی سلیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه:کمبود کلسیم و منیزیم، یکی از عوامل مطرح در افزایش میزان خونریزی همراه با دیسمنوره می باشد. با توجه به نیافتن مطالعه مداخله ای در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مصرف کلسیم به تنهایی و ترکیب آن با منیزیم بر میزان و طول مدت خونریزی قاعدگی انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1391 بر روی ۶۳ دانشجوی مبتلا به دیسمنوره اولیه متوسط تا شدید در تبریز انجام شد. افراد به طور تصادفی در سه گروه دریافت کننده قرص های کلسیم به تنهایی، ترکیب کلسیم و منیزیم و پلاسبو قرار گرفتند. میزان و مدت خونریزی طی دو ماه قبل از مداخله و دو ماه مداخله بر اساس چارت هیگام محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۳) و آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، Levene، آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون ANCOVA و تی زوجی انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: پس از مداخله، میانگین میزان خونریزی و طول مدت خونریزی در افراد گروه کلسیم- منیزیم به طور معنی داری کمتر از گروه پلاسبو بود (به ترتیب
۰٫۰۰۹=p، p=0.006). میانگین میزان خونریزی در گروه کلسیم تفاوت معنی داری با گروه پلاسبو نداشت (۰٫۲۹=p) ولی طول مدت خونریزی به طور معنی داری کمتر بود (۰٫۰۱۷=p).
نتیجه گیری: مصرف ترکیب کلسیم و منیزیم در کاهش میزان و طول مدت خونریزی قاعدگی در افراد مبتلا به دیسمنوره اولیه مفید می باشد. این مطالعه تاثیر معنی دار کلسیم به تنهایی در کاهش میزان خونریزی قاعدگی را نشان نداد.