مقاله تاثیر مصرف نیتروکسین، نیتروژن و کود دامی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و برخی صفات زراعی ذرت شیرین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف نیتروکسین، نیتروژن و کود دامی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و برخی صفات زراعی ذرت شیرین
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت شیرین
مقاله عملکرد دانه
مقاله کارایی مصرف نیتروژن
مقاله کود دامی
مقاله نیتروژن
مقاله نیتروکسین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی مازیار
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاخانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی نورعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر نیتروکسین، سطوح نیتروژن و کود دامی بر کارایی مصرف نیتروژن و برخی صفات کمی در ذرت شیرین رقم Chase آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل نیتروکسین در دو سطح تلقیح و عدم تلقیح با بذر، نیتروژن خالص در سه سطح صفر، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار و کود دامی در سه سطح ۱۰، ۲۰ و ۳۰ تن در هکتار بودند. نتایج نشان داد مصرف نیتروکسین بر صفات تعداد دانه در بلال، فاصله بلال از سطح مزرعه، وزن چوب بلال، عملکرد دانه در هکتار و کارایی مصرف نیتروژن تاثیر داشت، به طوری که باعث افزایش تعداد دانه در بلال، وزن چوب بلال، عملکرد دانه در هکتار و کارایی مصرف نیتروژن گردید. کود دامی نیز بر صفات تعداد دانه در بلال، فاصله بلال از سطح مزرعه، سطح برگ بلال، وزن هکتولیتر دانه، عملکرد دانه در هکتار و کارایی مصرف نیتروژن تاثیر داشت، به طوری که باعث کاهش کارایی مصرف نیتروژن و تعداد دانه در بلال گردید. اثر نیتروژن بر درصد پروتئین دانه، وزن چوب بلال، سطح برگ بلال، عملکرد دانه در هکتار و کارایی مصرف نیتروژن معنی دار بود و موجب افزایش درصد پروتئین دانه و عملکرد دانه در هکتار گردید. افزایش مصرف نیتروژن و کود دامی به طور معنی داری موجب کاهش کارایی مصرف نیتروژن گردید، همچنین تلقیح بذر با نیتروکسین اثر مثبت بر کارایی مصرف نیتروژن داشت.