مقاله تاثیر مصرف مکمل کراتین و مخلوط کراتین – کربوهیدرات بر توان بی هوازی و شاخص های آسیب سلولی (CK,LDH) در پسران ورزشکار ۱۸-۱۵ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف مکمل کراتین و مخلوط کراتین – کربوهیدرات بر توان بی هوازی و شاخص های آسیب سلولی (CK,LDH) در پسران ورزشکار ۱۸-۱۵ ساله
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کراتین
مقاله کربوهیدرات
مقاله توان بی هوازی
مقاله آسیب سلولی
مقاله آنزیم
مقاله لاکتات دهیدروژناز
مقاله کراتین کیناز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاشف مجید
جناب آقای / سرکار خانم: بنیان عباس
جناب آقای / سرکار خانم: راد مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر مصرف مکمل کراتین و مخلوط کراتین – کربوهیدرات بر توان بی هوازی و شاخص های آسیب سلولی  (CK,LDH)در پسران رده سنی ۱۸-۱۵ سال شهرستان کوهرنگ انجام گرفت. در این راستا ۳۶ نفر از پسران این شهرستان با میانگین سنی ۱۶٫۴۲±۰٫۹۰ سال، میانگین وزن ۵۴٫۸۵±۹٫۹۶ کیلوگرم و میانگین قد ۱۶۷٫۷۵±۸٫۲۸ سانتی متر به صورت در دسترس انتخاب شدند. در ابتدا نمونه گیری خونی به منظور تعیین سطح اولیه آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز به عنوان شاخص های آسیب سلولی از آزمودنی ها به عمل آمد، سپس آزمون های توان بی هوازی (پرش سارجنت، پرتاب توپ طبی و دو سرعت) انجام گرفت. در ادامه آزمودنی ها به صورت تصادفی به سه گروه ۱۲ نفره تقسیم شدند. گروه تجربی اول فقط کربوهیدرات، گروه تجربی دوم فقط کراتین و گروه تجربی سوم مخلوطی از کراتین و کربوهیدرات مصرف کردند. اجرای میدانی به صورت سه جلسه تمرین با وزنه و مصرف مکمل های کراتین و کربوهیدرات طی ۵ روز انجام گرفت. مکمل ها در چهار وعده در روز و پس از صرف صبحانه، ناهار، عصرانه و شام به صورت محلول در آب مصرف می شدند. سپس بلافاصله بعد از آخرین جلسه تمرین، نمونه خونی به منظور تعیین سطح آنزیم های مذکور گرفته شد. ۲ روز بعد نیز آزمون های بی هوازی برای تعیین تاثیر مصرف مکمل ها مجددا از آزمودنی ها به عمل آمد. نتایج با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی برای آزمون فرضیه ها) با استفاده از نرم افزار spss ویرایش ۱۶ بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در گروه تجربی دوم مصرف مکمل کراتین توان بی هوازی را بهبود بخشید (P<0.05). همچنین در این گروه مصرف کراتین موجب افزایش معنی دار در سطوح آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز سرم خون شد (P<0.05)، اما در گروهی که به همراه کراتین، کربوهیدرات نیز مصرف کرده بودند، توان بی هوازی افزایش معنی دار یافت (P<0.001)، در حالی که آنزیم های CK و LDH افزایش معنی دار نداشتند. در گروه کربوهیدرات تفاوت معنی داری در توان بی هوازی و سطوح آنزیم های CK و LDH مشاهده نشد. این یافته ها نشان می دهد که کراتین در کنار آثار مثبتی که روی عملکرد بی هوازی دارد، موجب ایجاد آسیب سلولی می شود و سطوح آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز در خون افزایش معنی دار نشان می دهد. در صورتی که مصرف مخلوط کراتین و کربوهیدرات توان بی هوازی را افزایش داده و از آسیب سلولی جلوگیری می کند. بنابراین پیشنهاد می شود در صورت تمایل به مصرف مکمل کراتین، این مکمل به همراه مکمل کربوهیدرات مصرف شود تا ورزشکار دچار عوارض کمتری شود.