مقاله تاثیر مصرف مکمل امگا ۳ و تمرین هوازی بر عوامل خطرزای قلبی عروقی نیمرخ لیپیدی مردان سالمند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۵۰۲ تا ۵۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف مکمل امگا ۳ و تمرین هوازی بر عوامل خطرزای قلبی عروقی نیمرخ لیپیدی مردان سالمند
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین هوازی
مقاله مکمل امگا ۳
مقاله نیمرخ لیپیدی
مقاله بیماری های قلبی
مقاله عروقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی یونس
جناب آقای / سرکار خانم: مقرنسی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عنبری شاپور
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: آزادمنش مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به تاثیر تمرینات ورزشی منظم در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی، هدف این مطالعه تعیین تاثیر مصرف مکمل امگا ۳ و تمرین هوازی بر عوامل خطرزای قلبی عروقی نیمرخ لیپیدی در مردان سالمند بود.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، تعداد ۳۶ مرد سالمند غیر ورزشکار با دامنه سنی ۳٫۳۷±۵۷٫۳۷ سال از بین مردان سالمند شهرستان گناوه به صورت در دسترس به عنوان آزمودنی انتخاب شده و به طور تصادفی به ۴ گروه مساوی، تمرین و مکمل امگا ۳، تمرین و دارونما، مکمل امگا ۳ و دارونما تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی ۸ هفته، هفته ای ۳ جلسه، به مدت ۳۰ تا ۴۵ دقیقه و شدت ۵۵ تا ۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب اجرا شد. مقدار مصرف روزانه مکمل امگا۳، ۲۰۰۰ میلی گرم بود. خونگیری پس از ۱۴ ساعت ناشتا، قبل از شروع مطالعه و ۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین جهت اندازه گیری لپیدهای خون انجام شد. داده ها با آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنف، تی وابسته وآنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: پس از ۸ هفته تمرین مقادیر کلسترول تام در گروه های مکمل امگا۳، مکمل امگا ۳ و تمرین و تمرین و دارونما کاهش معنی داری یافت (p<0.05)، اما در گروه دارونما تفاوت معنی داری نداشت (p>0.05‍). مقادیر تری گلیسرید فقط در گروه های مکمل امگا ۳ و مکمل امگا ۳ کاهش معنی داری یافت (p<0.05)، اما در گروه دارونما و تمرین و دارونما کاهش معنی داری نداشت (p>0.05‍) ‍. مقادیر LDL-C در هیچ گروهی تغییر معنی داری نداشت (p<0.05‍) ‍. مقادیر HDL-C در گروه تمرین و مکمل امگا ۳ و تمرین و دارونما با افزایش معنی داری همراه بود (p<0.05)، اما در گروه مکمل امگا ۳ و دارونما تغییر معنی داری نداشت (p>0.05).
نتیجه گیری: با توجه به این که تمرین هوازی به تنهایی و مصرف مکمل امگا ۳ به تنهایی منجر به کاهش معنی دار عوامل خطرزای قلبی عروقی می شوند، تمرین هوازی و مصرف هم زمان مکمل امگا ۳ می توانند در پیشگیری و کاهش این بیماری ها سودمندتر باشند.