مقاله تاثیر مصرف عصاره گیاهی کالپوره (Teucrium Polium) بر شاخص پراکسیداسیون لیپیدی پس از یک وهله فعالیت هوازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۲۲ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف عصاره گیاهی کالپوره (Teucrium Polium) بر شاخص پراکسیداسیون لیپیدی پس از یک وهله فعالیت هوازی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره گیاه کالپوره
مقاله پراکسیداسیون لیپیدی
مقاله فعالیت هوازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آتشک سیروان
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزبیگی کمال
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قادری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: علی رغم اینکه اغلب مطالعات نشان داده اند که فعالیت های ورزشی منظم مزایای فراوانی برای سلامتی افراد به همراه دارد، اما گزارش داده شده است که یک جلسه فعالیت ورزشی شدید می تواند با تولید گونه های فعال اکسیژن موجب آسیب های ناشی از استرس اکسایشی و کاهش عملکرد ورزشی شود. از طرفی نتایج برخی از مطالعات نشان می دهند که مداخلات تغذیه ای و استفاده از مکمل های آنتی اکسیدانی می تواند راه کاری مناسب برای محافظت در برابر استرس اکسایشی ناشی از فعالیت های ورزشی باشد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر مصرف عصاره گیاهی کالپوره بر غلظت ۸-iso-PGF2a ورزشکاران جوان متعاقب یک جلسه فعالیت هوازی شدید فزاینده بود.
روش کار: در یک کار آزمایی نیمه تجربی با طرح دو سو کور ۲۴ دانشجوی تربیت بدنی (سن:
۲۲٫۵۸±۱٫۹۴ سال؛ وزن: ۷۵٫۸۰±۷٫۷۱ کیلوگرم؛ شاخص توده بدنی: ۲۳٫۸۶±۱٫۶۱ کیلوگرم بر مترمربع) در طرح دو سویه کور در دو گروه مکمل (۱۲ نفر) و شبه دارو (۱۲ نفر) جایگزین شدند. افرادی که در گروه مکمل قرار گرفتند یک هفته قبل از اجرای پروتکل فعالیت هوازی روزانه مقدار ۱۲۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن کالپوره دریافت کردند. در افراد گروه دارونما نیز شبه دارو به همین شکل تجویز شد. سپس یک روز پس از آخرین جلسه مصرف مکمل افراد دو گروه در یک آزمون ورزشی هوازی شرکت کردند. نمونه های خونی آزمودنی ها از ورید آنتی کوبیتال آن ها در ۴ نوبت قبل از مصرف مکمل، قبل از اجرای آزمون ورزشی، بلافاصله و ۲۴ ساعت بعد از اجرای آزمون ورزشی اخد و شاخص پراکسیداسیون لیپیدی ۸-iso-PGF2a مورد اندازه گیری قرار گرفت. داده های تحقیق با استفاده از آزمون ANOVA با اندازه گیری های مکرر در سطح معنی داری (p£۰٫۰۵) تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بیومارکر ۸-iso-PGF2a بلافاصله و ۲۴ ساعت بعد از فعالیت ورزشی در هر دو گروه به طور معنی داری افزایش پیدا کرد (p<0.05). اما غلظت ۲۴ ۸-iso-PGF2a ساعت بعد از فعالیت هوازی در گروه شبه دارو نسبت به گروه دریافت کننده مکمل کالپوره به طور معنی داری بالاتر بود (p= 0.001).
نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت که عصاره گیاهی کالیپوره به عنوان یک مکمل آنتی اکسیدانی می تواند تاثیر مثبتی بر پراکسیداسیون لیپد غشای سلول ها و نیز لیپیدهای پلاسمایی داشته باشد و از آن می توان جهت جلوگیری از اثرات مخرب رادیکال های آزاد استفاده کرد.