مقاله تاثیر مصرف رسانه های جمعی بر مدیریت بدن زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در جامعه شناسی زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف رسانه های جمعی بر مدیریت بدن زنان
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله مدیریت بدن
مقاله رسانه های داخلی
مقاله رسانه های خارجی
مقاله بانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادرزاده امید
جناب آقای / سرکار خانم: قادرزاده هیرش
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پناه حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مصرف رسانه های جمعی بر مدیریت بدن زنان می باشد. این پژوهش از نوع پیمایشی و داده های مورد نیاز از راه پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه آماری زنان ۱۷ تا ۴۰ ساله شهر بانه که از این تعداد ۴۸۰ نفر با استفاده از فرمول کوکران و شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده اند. داده ها پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی (همبستگی، تحلیل رگرسیونی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مصرف رسانه های داخلی و خارجی به ترتیب همبستگی منفی و مثبتی با مدیریت بدن وجود دارد.تلویزیون(در میان رسانه های داخلی) و ماهواره (در میان رسانه های خارجی) قوی ترین رابطه را با مدیریت بدن دارند. هم چنین، نوع همبستگی رسانه های داخلی و خارجی با ابعاد و مولفه های مدیریت بدن تا حدودی متفاوت است. در میان متغیرهای جمعیتی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و سن به ترتیب همبستگی مثبت و منفی با مدیریت بدن دارد. در مجموع، متغیرهای مذکور، حدود ۴۰ درصد از تغییرات مدیریت بدن زنان مورد بررسی را تبیین می کند. در بخش پایانی مقاله، دلالت های یافته ها و نتایج پژوهش در زمینه سیاست گذاری های اجتماعی و فرهنگی مورد بحث قرار گرفته است.