مقاله تاثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم آذر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۹ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاملگی ترم
مقاله خرما
مقاله شروع زایمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کردی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی میبدی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: تارا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری محمدتقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بارداری طولانی، یکی از مشکلات مامایی و شایع ترین علت القاء زایمان محسوب می شود که علاوه بر عوارض مادری و جنینی، میزان سزارین را افزایش می دهد. بر اساس مطالعات انجام شده، مصرف خرما در شروع و پیشرفت زایمان نقش دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زا انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال ۱۳۹۲ بر روی ۲۱۰ زن نخست زای ۳۵-۱۸ ساله مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین (س) شهر مشهد انجام شد. افراد به روش تصادفی به دو گروه ۱۰۵ نفره مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله از هفته ۳۷ بارداری تا شروع دردهای زایمانی، روزانه ۷۵-۷۰ گرم خرما مصرف کردند و در گروه کنترل، مراقبت معمول انجام می شد و طی مطالعه مصرف خرما نداشتند. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم های پرسشنامه، معاینه، مشاهده و شمارش حرکات جنین و چک لیست مصرف خرما بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ۱۴) و آزمون های آماری کای اسکوئر و تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بین دو گروه مداخله و کنترل از نظر شروع زایمان اختلاف معنی داری وجود داشت و درصد القاء زایمان در گروه کنترل، بالاتر از مداخله بود (p<0.001). میانگین اتساع دهانه رحم در زمان پذیرش نیز در گروه مداخله به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (p<0.001). اما نوع زایمان بین دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی داری نداشت (p<0.2).
نتیجه گیری: مصرف خرما در اواخر بارداری باعث افزایش شروع خودبخودی زایمان شده و با توجه به اینکه خرما در بارداری منع مصرف ندارد، استفاده از آن به زنان باردار در اواخر بارداری توصیه می شود.