مقاله تاثیر مصرف حاد کافئین بر ظرفیت ضداکسایشی تام و شاخص فشار اکسایشی مردان والیبالیست پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در دانشور از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف حاد کافئین بر ظرفیت ضداکسایشی تام و شاخص فشار اکسایشی مردان والیبالیست پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت مقاومتی
مقاله کافئین
مقاله ظرفیت ضداکسایشی تام
مقاله مالون دی آلدهید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامی خامنه علی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری افشار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مصرف حاد کافئین بر ظرفیت ضداکسایشی تام (TAC) و شاخص فشار اکسایشی (MDA) مردان والیبالیست پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بود.
مواد و روش ها: در یک طرح نیمه تجربی، تصادفی و دوسوکور با اندازه گیری های مکرر (سه مرحله ای)، ۲۰ مرد والیبالیست (۱٫۱۰±۲۱٫۲۰ سال، درصد چربی ۲٫۷۸±۱۰٫۷۵% و نمایه توده بدن ۰٫۹۹±۲۲٫۹۵ کیلوگرم بر مترمربع) به دو گروه همگن شده مکمل یا دارونما (به ترتیب ۹ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن کافئین یا دکستروز) تقسیم شدند، سپس همه آزمودنی ها پس از دریافت مکمل یا دارونما در یک قرارداد فعالیت مقاومتی با وزنه (شامل هفت حرکت در سه نوبت با ۸۰ درصد یک تکرار بیشینه تاحد واماندگی) شرکت کردند. نمونه های خونی وریدی در حالت پایه، ۴۵ دقیقه پس از مصرف مکمل و بلافاصله پس از فعالیت مقاومتی برای اندازه گیری تغییرهای TAC و MDA سرمی اندازه گیری شدند.
نتایج: نتایج به دست آمده، حاکی است که مصرف حاد کافئین تاثیر معنی داری بر TAC و MDA پایه ندارد (p³۰٫۰۵)، ازطرفی، یک جلسه فعالیت مقاومتی وامانده ساز باعث کاهش معنی دار TAC (p£۰٫۰۵) و افزایش معنی دار MDA شد (p£۰٫۰۵)، درحالی که، تفاوتی معنی دار در هیچ یک از متغیرهای اندازه گیری شده بلافاصله پس از انجام فعالیت میان گروه ها مشاهده نشد (p³۰٫۰۵).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که به احتمال، مصرف حاد کافئین، توانایی لازم برای افزایش TAC پایه را نداشته، همچنین نمی تواند از تغییرهای نامطلوب MDA سرمی ناشی از انجام یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان والیبالیست بکاهد