مقاله تاثیر مصرف جینکو بر میزان استرس پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در گیاهان دارویی از صفحه ۶۴ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف جینکو بر میزان استرس پرستاران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس شغلی
مقاله پرستار
مقاله جینکو بیلوبا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفارزادگان رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: ملک حسینی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: حکمت پو داوود
جناب آقای / سرکار خانم: غفارزادگان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی آقایی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه بهداشت روان پرستاران، مساله کاهش سطح استرس آنهاست، لذا یافتن راهکارهایی جهت کاهش سطح استرس در این افراد ضروریست. جینکوبیلوبا یکی از گیاهان دارویی است که عصاره آن طیف وسیعی از اثرات فارماکولوژیک دارد. لذا با توجه به تاثیرات مثبت جینکو بر عملکرد ذهنی و رفتاری، پژوهش حاضر در نظر دارد تا تاثیر مصرف جینکو را بر سطح استرس پرستاران بررسی کند.
روش بررسی: این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی دو گروهی متقاطع بوده که در آن پرستاران واجد شرایط با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده و به طور تصادفی به این پرستاران، دارو و دارونما داده شد. مقدار تجویز دارو و دارونما ۴۰ میلی گرم، دو بار در روز بود. بعد از دوره دو هفته ای مداخله، گروه آزمون و کنترل جابجا شدند.
نتایج: در این مطالعه ۶۲ پرستار به مدت ۲ هفته قرص جینکو را مورد استفاده قرار دادند. جمع امتیاز پرسشنامه استرس شغلی در گروه آزمون بعد از مداخله ۴۰٫۱۵ با انحراف معیار ۱۰٫۲۶ بود. جمع امتیاز پرسشنامه استرس شغلی در گروه کنترل بعد از مداخله ۳۴٫۵۵ با انحراف معیار ۱۲ بود.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه استرس در پرستاران مشکلاتی نظیر کاهش کیفیت مراقبت از بیماران و نارضایتی از کار را به همراه دارد، انجام اقداماتی جهت کاهش این مشکلات، ضروریست. با توجه به اینکه در این پژوهش تاثیر مثبت مصرف جینکو بر میزان استرس پرستاران مشخص شد، لذا می توان از آن در جهت روشی برای افزایش کیفیت زندگی پرستاران استفاده کرد.