مقاله تاثیر مصاحبه انگیزشی بر رفتارهای خود مراقبتی سلامت دهان و دندان در دانش آموزان دبیرستانی شهر قزوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصاحبه انگیزشی بر رفتارهای خود مراقبتی سلامت دهان و دندان در دانش آموزان دبیرستانی شهر قزوین
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت دهان و دندان
مقاله مصاحبه انگیزشی
مقاله آموزش بهداشت
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی زیدی عیسی
جناب آقای / سرکار خانم: یکانی نژاد میرسعید
جناب آقای / سرکار خانم: اکابری آرش
جناب آقای / سرکار خانم: پاک پورحاجی آقا امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پوسیدگی دندان در دانش آموزان ایرانی شیوع بالایی دارد و مطالعات نشان داده است که مصاحبه انگیزشی قادر به ایجاد رفتار سالم در طیف وسیعی از موضوعات بهداشتی است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی در ارتقاء رفتارهای خود مراقبتی دهان و دندان در دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر قزوین بود.
مواد و روش کار: در یک پژوهش نیمه تجربی بر اساس روش نمونه گیری چند مرحله ای و با انتخاب تصادفی ۴ دبیرستان پسرانه، ۴۰ دانش آموز به هر یک از گروه های تجربی و کنترل اختصاص یافتند. پروتکل مداخله ای بر اساس توصیه های میلر و رولینگ در ۶ جلسه ۶۰ دقیقه ای با تکیه بر نیازسنجی اولیه و با هدف ارتقای مهارت های مقابله ای و حل مساله اجرا شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه خودگزارشی قبل، ۲ و ۶ ماه بعد از مصاحبه انگیزشی اندازه گیری شدند. در نهایت داده ها وارد نرم افزار ۱۷ SPSS شد و با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: یافته ها نشان دهنده تغییر معنادار نگرش (از ۳٫۶۴±۱۴٫۸۲ به ۳٫۸۶±۲۵٫۷۵)، قصد رفتاری (از ۴٫۱۵±۱۱٫۰۳ به ۳٫۳۷±۱۸٫۸۰) و خودکارآمدی (از ۹٫۴۳±۳۷٫۶۵ به ۷٫۴۸±۵۲٫۹۳) در گروه تجربی بود (P<0.001). همچنین میانگین رفتار مسواک زدن (از ۰٫۳۳±۰٫۷۹ به ۰٫۳۷±۱٫۲۴) و استفاده از نخ دندان (از ۰٫۳۲±۰٫۳۰ به ۰٫۲۱ ±۰٫۴۲) در گروه تجربی افزایش معنادار نشان داد (P<0.001).
نتیجه گیری: مصاحبه انگیزشی قادر به بهبود پیش آیندهای روانشناختی و همچنین رفتارهای خودمراقبتی سلامت دهان و دندان است و می تواند به عنوان جزء موثر برنامه های پیشگیری و ارتقای سلامت دهان و دندان نقش مهمی را ایفا نماید.