مقاله تاثیر مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی رفتارهای پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا در زنان بادار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در پایش از صفحه ۸۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی رفتارهای پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا در زنان بادار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکارآمدی
مقاله مصاحبه انگیزشی
مقاله آلودگی هوا
مقاله بارداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عربان مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: طوافیان صدیقه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: متصدی زرندی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرنیا علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گوهری محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لالویی افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خودکارآمدی، یکی از سازه های کلیدی در بسیاری از الگوهای آموزش و ارتقای سلامت و به معنی اعتماد فرد به توانایی انجام موفقیت آمیز یک رفتار است. این مطالعه بر آن است تا تاثیر آموزش الهام گرفته از مصاحبه انگیزشی را بر خودکارآمدی رفتارهای پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا در زنان باردار شهر تهران بسنجد. در یک مطالعه نیمه تجربی که معیارهای ورود به مطالعه شامل سن بین ۱۸ تا ۳۵ سال مادر، بارداری بدون عارضه، نداشتن سابقه بیماری مزمن و رضایت به شرکت در مطالعه بودند، ۱۱۰ زن باردار، به صورت آسان انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه تجربه و گواه قرار گرفتند و اطلاعات اولیه با استفاده از پرسشنامه و پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. برنامه آموزشی الهام گرفته از مصاحبه انگیزشی برای گروه تجربی اجرا شد. سپس نمونه ها پس از ۱ ماه پی گیری، مجددا مورد بررسی قرار گرفتند. داده های به دست آمده با آزمون های توصیفی و تحلیلی متناسب، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میانگین (± انحراف معیار) سنی افراد مورد مطالعه، ۲۷٫۲±۴٫۱۱ سال و میانگین ± انحراف معیار سن بارداری، ۲۲٫۸۹±۸٫۷۵ هفته بود. اگر چه قبل از مداخله دو گروه از لحاظ متغیرهای مردم شناختی و خودکارآمدی یکسان بودند (P>0.05)، ولی بعد از مداخله آموزشی بین رتبه خودکارآمدی افراد دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت (P<0.001). به نظر می رسد اجرای برنامه آموزشی بر پایه مصاحبه انگیزشی، می تواند در افزایش خودکارآمدی رفتارهای پیشگیرانه مواجهه با آلودگی هوا در زنان باردار موثر باشد.