مقاله تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چند وجهی لازاروس بر ارتباط مادران با دختران نوجوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چند وجهی لازاروس بر ارتباط مادران با دختران نوجوان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاوره گروهی
مقاله رویکرد چند وجهی لازاروس
مقاله رابطه ولی – فرزندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: تبریزی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: کامکاری کامبیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رویکرد چند وجهی لازاروس بر ارتباط مادران با دختران نوجوان اجرا شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری، شامل کلیه مادران دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی شهرستان تاکستان بودند که از میان آن ها ۲۲ نفر (۱۱ نفر در گروه آزمایش و ۱۱ نفر در گروه گواه) به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب و از طریق گمارش تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزار سمل مقیاس رابطه ولی- فرزندی بود. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گواه در خرده مقیاس های عاطفه مثبت، همانند سازی و ارتباط وجود دارد (P<0.05). این در حالی است که در خرده مقیاس آزردگی/ سردرگمی نقش تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گواه وجود ندارد (P>0.05).