مقاله تاثیر مشاهده مدل انیمیشنی، تصاویر ثابت و مدل ترکیبی بر یادگیری حرکتی مهارت بالانس دو پایه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر مشاهده مدل انیمیشنی، تصاویر ثابت و مدل ترکیبی بر یادگیری حرکتی مهارت بالانس دو پایه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری مشاهده ای
مقاله مدل انیمیشن
مقاله تصاویر ثابت
مقاله بالانس دوپایه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوامی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فاطمه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مشاهده مدل انیمیشنی، تصاویر ثابت و مدل ترکیبی بر یادگیری حرکتی مهارت بالانس دو پایه است. ۴۵ آزمودنی با میانگین سنی ۱٫۷±۸٫۰۳ به طور تصادفی در سه گروه تجربی مشاهده مدل انیمیشنی، تصاویر ثابت و مدل ترکیبی قرار گرفتند. آزمودنی ها مهارت بالانس دو پایه را به مدت سه هفته (هر هفته سه جلسه) تمرین کردند. پیش آزمون، آزمون اکتساب و آزمون یادداری از سه گروه به عمل آمد. امتیازات آزمودنی ها از طریق محاسبه میانگین امتیازات سه داور بر اساس هنجار تعیین شده فدراسیون ژیمناستیک صورت گرفت. نتایج تحلیل واریانس دو طرفه در اندازه های تکراری نشان داد مشاهده مدل انیمیشنی، تصاویر ثابت و ترکیبی بر یادگیری حرکتی مهارت بالانس دو پایه تاثیر معنی داری دارد (pv=0.001). همچنین نتایج نشان داد اختلاف معنی داری بین گروه های مدل انیمیشن و مدل ترکیبی وجود ندارد (pv=0.156). در نهایت هر دو گروه مدل انیمیشن و مدل ترکیبی، عملکرد بهتری نسبت به گروه تصاویر ثابت داشتند (pv=0.001). در کل نتایج نشان می دهد مشاهده انیمیشن روش الگودهی مناسب برای یادگیری مهارت بالانس دوپایه در سنین کودکی است. همچنین پیشنهاد می شود، از تصاویر ثابت به عنوان مکمل همراه با انیمیشن استفاده شود.